УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

КЛИНИКА по ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА


1. Клиниката по Образна диагностика (КОД) е наследник на Рентгеновото отделение при ПОКБ “Д-р П. Бешев” и Онко-радиологичното отделение към ООД.
Тя е част от катедрата по Рентгенология и радиология при МУ-Плевен, създадена през 1976 г.
Клиниката е утвърден мощен диагностичен център, с ІІІ ниво на компетентност (Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-186/30.10.2013 г.). Клиниката по Образна диагностика разполага с: 2 рентгенови уредби за графии и скопии BACCARA 90/20; OPERA T30 CSX, 1 конвенционална рентгенова уредба за графии и скопии EDITOR MP 601, 1 конвенционална рентгенова уредба за графии Chiralux 2, 1 дигитална рентгенова уредба за графии – Quantum Qr 8000, 1 рентгенова уредба за скопии тип С-рамо Radius R12, 5 мобилни рентгенови уредби за графии, 1 дигитален мамограф ITALRAY MAMMOGRAPH PLUS, 1 ангиограф MULTISTAR PLUS Siemens, 1 рентгенов остеоденситометър HOLOGIC QDR 4500 C, 2 компютърни томографа – Bright Speed 4, Siemens Somatom Emotion 16, 1 магнитен резонанс 1,5 T на фирмата GENERAL ELECTRICE HEALTHEARE, USA.

В клиниката по Образна диагностика се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични и терапевтични дейности. Важни фактори в това отношение са съвременното апаратно оборудване, позволяващо въвеждането на нови методи на диагностика и терапия, прилагани под рентгенов контрол, както и изключително прецизния кадрови подбор.
Сериозно постижение в оптимизирането на диагностичната дейност бе въвеждането на метода на целотелесна компютърна томография през 1981 г. От началото на 2008 г. е въведена спиралната мултидетекторна компютърна томография (МДКТ) BRIGHT SPEED; General Electrice Healtheare, USA.

От началото на 2012 г. в клиниката е въведена двойноенергийната остеоденситометрия (DEXA HOLOGIC QDR 4500 C)

През 2013 г. е пусната в експлоатация болничната информационна система с възможности за архивиране на образите и навлизане на телерадиологията (PACS).

От началото на 2014 г. в клиниката функционира нова ултразвукова уредба ZONARE Medical Systems (САЩ).

Във връзка с изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. от Министерството на здравеопазването в клиниката по Образна диагностика е въведена в експлоатация следната нова диагностична апаратура:

2. Дигитална ехографска система на фирмата ИЛАН Медицинскатехника.

3. Дигитален скопично-графичен рентгенов апарат от ДАРИС МС.

4. Многодетекторен 16-срезов компютърен томограф СИМЕНС АГ АВСТРИЯ.

5. Ядреномагнитен резонанс 1,5 T на фирмата GENERAL ELECTRICE HEALTHEARE, USA.

Щатът на КОД (вкл. и дейност по ангиографска и инвазивна диагностика) включва общо 50 човека, от които 1 професор, 14 лекари (от тях 12  със специалност), 21 рентгенови лаборанти,   1 старши рентгенов лаборант, 7 медицински сестри,   5  санитари, 1 физик. Работата в клиниката по Образна диагностика, свързана с източници на йонизиращи лъчения е съобразена с изискванията за ненадхвърляне на индивидуалната годишна доза, до 100 mSv за срок 5 години съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита, приета с ПМС № 5 от 2001 г. (ДВ, бр.5 от 2001 г.)

Научните кадри на клиниката представляват приблизително ¼ от лекарския състав и се състоят от 1 професор, 1 главен асистент и 5 асистенти. Един от лекарите е с научно звание „доктор по медицина” от м.май 2014 г.

Уникалността на дейността, извършвана в КОД се обосновава от предназначението и организацията на работа в болницата като цяло и изискванията, които се поставят в условията на спешност. Това са 24-часово целогодишно поддържане на екип от 10 рентгенолози и 15 рентгенови лаборанти през деня и минимум 1 рентгенолог и 1 рентгенов лаборант през нощта, извършващи цялата гама конвенционални рентгенови изследвания. Осигурено е дежурство на разположение през нощта за провеждане на компютъртомографски изследвания.

 

Основните раздели на образната диагностика, застъпени в дейността на КОД към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен включват:

· Урогенитална образна диагностика

· Образна диагностика на храносмилателната система

· Мускуло-скелетна образна диагностика

· Торакална образна диагностика

· Сърдечно-съдова образна диагностика

· Педиатрична образна диагностика

· Неврорентгенология

· Лицево-челюстна образна диагностика

· Образна диагностика на млечната жлеза

· Спешна образна диагностика

Основните диагностични методи, прилагани в структурата включват:

1. Конвенционална рентгенова диагностика – всички видове рентгенологични изследвания (графии и скопии) .

2. Мамографии.

3. Ултразвукова диагностика (ехография) – диагностика на глава и шия, сърце и големи съдове, гърда, абдоминални и периферни кръвоносни съдове, триплексехографско ултразвуково изследване на висцерални органи.

4. Компютърна томография – изследване на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат.

5. Магнитнорезонансна диагностика  - изследване на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат.

6. Васкуларна интервенционална образна диагностика – васкуларни интервенции (перкутанна транслуминална ангиопластика и стентиране, интраартериална емболизация). Перкутанно контрастно изследване на различни съдови системи, включително ангиография.

 

7. Неваскуларна интервенционална образна диагностика – прилагат се някои високоспециализирани минимално инвазивни за диагностика или лечение под контрол на образен метод – рентген, КТ, ултразвук, мамограф.


Проф. д-р Начко Тоцев, дм
началник клиника


Роден на 28 май 1955 г. в Славяново, Плевенска област. През 1981г. завършва ВМИ-Плевен, след което в продължение на 2 години работи като ординатор. От 1983 г. е асистент, ст. асистент, гл. асистент в катедра “Рентгенология и радиология” към ВМИ - Плевен. Защитава докторска дисертация през 1993 г. Доцент и ръководител катедра “Рентгенология и радиология” от 1996 г. Специализирал е компютърна томография в Берлин, 1986 г.; Ерланген, Франкфурт на Майн-Германия, 1993 г.

Професор от м.май 2014 г., ръководител катедра „Рентгенология и радиология” – МУ-Плевен, началник Клиника по Образна диагностика към УМБАЛ „Д-р Странски”ЕАД-Плевен.


Членство:

Български лекарски съюз (БЛС);
Съюз на учените в България (СУБ) Българска асоциация по радиология (БАР);
Европейска асоциация по радиология (ЕАР);
Редакционен съвет на списание “Рентгенология и радиология”.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Начко Тоцев                                             
Д-р Васил Панчев
Д-р Тихомир Андреев                                              
Д-р Любомир Цанков
Д-р Поля Кръстева
Д-р Димитър Ангелов

Д-р Тихомир Стоянов
Д-р Персиада Варчева
Д-р Дилян Староселски
Д-р Маргарита Дикова

Д-р Лиана Тонева

Д-р Лидия Калканджиева

Д-р Светлана Няголова

Ст.лаб. Теменужка Ятанска

ЛЕКАРИ БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ:
д-р Данаил Стоилчев

д-р Спасе Попоски

КОНТАКТИ:

5800 Плевен, бул. "Г. Кочев" 8а, тел.: 064/886 161 - р-ра, 064/886 426 - Рентген ДКЦ/КДБ, 064/886 270 - Компютърен томограф, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
You are here: Начало ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА