УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

МДЛ по НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА и МЕТАБОЛИТНА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

МДЛ по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен е една от модерните лаборатории за съвременна нуклеарномедицинска диагностика и метаболитна  лъчетерапия в България.  Открита е на 03.05.1979 г.

Тя е оборудвана с  двуглава ротационна гама – камера “Тошиба” CGA – 7200, автоматичен гама – брояч “Перкин Елмер”и  др.

Екипът на лабораторията е от 10 души – 4 лекари, двама инженери,2 мед. сестри, 2 мед. лаборанта и санитар. Лекарите са с придобита специалност по Медицинска радиология /вкл. Нуклеарна медицина и Лъчелечение/. Персоналът е с висока квалификация, отговаряща на съвременните изисквания за диагностична и терапевтична нуклеарномедицинска дейност. Според  изискванията на стандарт „Нуклеарна медицина” в РБългария Лабораторията отговаря на най-високото ІІІ ниво на Компетентност.

Лабораторията извършва около 80 вида  функционално – морфологични изследвания / ИН ВИВО И ИН ВИТРО/  на всички органи и системи в човешкия организъм с цел ранно откриване на патологични промени и метаболитно лъчелечение с открити радиоактивни източници на злокачествени и незлокачествени заболявания.

В МДЛ по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия има изградена и действаща ефективна система за непрекъснат контрол на качеството на диагностичната  и терапевтична  дейност.

Изхождайки от технико-технологичните възможности и необходимостта от висока икономическа ефективност чрез максимално натоварване на апаратурата, Лабораторията е естествен център по нуклеарномедицинска диагностика и лъчетерапия за Централна Северна България.

На 03.05.2014 г. се навършиха 35 години от официалното откриването и стартиране на МДЛ по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен.

През тези 35 години, благодарение на големия ентусиазъм, трудолюбие и отличната  квалификация на персонала, ръководен от Доц. Д-р М. Дончев, дм, бе създадена, оборудвана, разработена и утвърдена единствената и до днес нуклеарномедицинска структура на територията на гр. Плевен и региона. Доц. д-р Мирослав Юлиянов Дончев, дм  с  настойчивост, предавайки своите знания, опит и умения  е допринесъл за внедряване на Европейските стандарти по Нуклеарна медицина, за   издигане авторитета на ръководената от него структура и  авторитета на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен и Медицински Университет – Плевен.

МДЛ по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия  заема достойно място в българската медицинска наука, образование и практика.

Тридесет и пет годишният юбилей е достойна възраст, изпълнена с бурен и интензивен професионален живот, насочен единствено и само в посока на нашия девиз –

„НАПРЕД И НАГОРЕ”

А. НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
І – ИН ВИВО:
Сцинтиграфия на кости
Динамична сцинтиграфия на бъбреците
Динамична сцинтиграфия на бъбреците с остатъчна урина
Статична сцинтиграфия на бъбреци
Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
Белодробна перфузионна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на паращитовидни жлези
Визуализиране на:
- надбъбречен кортекс
- медула
Радионуклидна ангиография
Радионуклидна вентрикулография
- в покой
- с натоварване
Миокардна перфузионна сцинтиграфия         
-      в покой
- с натоварване
Визуализиране на миокардни инфаркти
Венография
Сцинтиграфия на черен дроб
- планарна
- SPECT
Хепатобилиарна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на слюнчени жлези
Търсене ектопична стомашна лигавица
Търсене кръвоизливи в гастроинтестинален тракт
Езофагиален мотrлитет
Проследяване изпразването на стомах
Гастро-езофагиален рефлукс
Изследване венозен шънт
Визуализиране изпразването на антрума
Мозъчна сцинтиграфия
- планарна
- SPECT
Сцинтиграфия на слезка
Търсене на възпалителни огнища с неизвестна локализация
Радионуклидно изследване  на костен мозък
Определяне обем на кръвта с 51 Cr –натриев хромат
Определяне тромбо-, еритро- и левко-кинетика с 51Cr -натриев хромат
Лимфосцинтиграфия
Целотелесно скениране
а/  с 99мТс – МІВІ
б/  с 99мТс - Тетрофосмин
Неспецифична туморотропна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на слъзни канали
Сцинтиграфия на тестиси

ІІ – ИН ВИТРО – Радиоимунологичен анализ
1. Хормони                           2. Туморни маркери  
- FT 4
- FT 3                                   - PSA
- TSH                                   - CA 15-3
- TAT                                   - CA 19-9
- TPO /MAT/                         - CA 125
- TRAK                                 - CEA
- Инсулин                            - Алфафетопротеин
- LH                                     - Тиреоглобулин
- FSH      
- Пролактин
- Естрадиол
- Тестостерон
- Прогестерон
- Кортизол и др.

Б. МЕТАБОЛИТНИ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

1. Костни метастази с Фосфор 32
2. Костни метастази със Стронций 89 /Метастрон/
3. Доброкачествени и злокачествени заболявания с Йод 131

МДЛ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА  предлага и ЕКСПРЕСНО  извършване на изследвания.


ЛАБОРАТОРИЯТА ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ ДРУГИ НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНАТА, КОНСУЛТАТИВНАТА, УЧЕБНАТА /УНИВЕРСИТЕТСКО И СЛЕДДИПЛОМНО ОБРАЗОВАНИЕ/ И НАУЧНА ДЕЙНОСТИ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

1. Томотрафска  /SPECT/ гама камера ToshibaGCA – 7200 – двуглава.

2. Автоматичен  гама брояч.

3. Дозкалибратор.

4. Гама брояч.

5. Едноканален радиограф.

6. Контролен дозиметричен прибор “BERTHOLD”.

7. Хладилна центрофуга.

8. Хладилници.

 

9. Фризери и др.
Доц. д-р Мирослав Дончев, дм
началник лаборатория


Роден на 22. 09. 1950 г. в Троян. Висшето си образование завършва във ВМИ - Пловдив през 1974 г. През 1977 г. е приет за асистент по медицинска радиология в катедрата "Рентгенология и медицинска радиология" към Медицинския факултет в Плевен. Участва в организирането и пускането на първата и единствена радио-изотопна лаборатория в Плевен. През 1988 г. защитава дисертация на тема: "Радио-нуклидна диагностика на механично и инфектирано разхлабване при протезирани тазобедрени стави", а от 1996 г. е доцент и ръководител на Централната радиоизотопна лаборатория.


СПЕЦИАЛИСТИ:
1.  Доц. д-р Мирослав Юлианов Дончев – доцент, д.м., началник МДЛ
2.  Д-р Татяна Минкова Църовска  -    гл. асистент, лекар радиолог
3.  Д-р Маргарита Атанасова Славова – гл. асистент, лекар радиолог
4.  Д-р Михаела Димитрова Декова – лекар  радиолог


КОНТАКТИ:

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД

МДЛ по Нуклеарна медицина

бул.”Георги Кочев” № 8а

5800 Плевен

тел.:  064 884 175; 064 884  215; 064 886 212; 064 830153; 064 83 34 72.

 

 

 
You are here: Начало НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА и МЕТАБОЛИТНА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ