УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

БЕЗПЛАТНИ НЕВРОХИРУРГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ СТАРТИРА УМБАЛ – ПЛЕВЕН

Безплатни неврохирургични прегледи организира УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен. Кампанията е безсрочна. Прегледите ще се извършват всеки понеделник от 13 часа, от доц. Йордан Панов, в Клиниката по неврохирургия, след предварително записване на тел.: 064/886-286.  Инициативата е насочена към всички хора с финансови затруднения – пенсионери, безработни, студенти и други, но няма да се изискват документи, удостоверяващи материалното им положение, информира началникът на Клиниката по неврохирургия доц. д-р Йордан Панов.

На здравноосигурените ще бъде предложено лечение в УМБАЛ – Плевен по съответната клинична пътека.

 

Повод за инициативата е установяването на множество случаи на пациенти в напреднал стадий на заболяване, с настъпили усложнения, поради нелекуване, заради липса на направления или финансови средства.

 

ХУДОЖНИЦИ НАРИСУВАХА СТЕНИТЕ НА ОБНОВЕНАТА ЗАЛА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА В УМБАЛ – ПЛЕВЕН

Фондация „ИзиАрт“ и сп. „Осем“ се присъединиха към благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“, като нарисуваха стените на Детския сектор на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен.

Идеята е средата в която се осъществява лечението и рехабилитацията на малките пациенти, и в която те прекарват значителна част от времето си, да бъде направена по-позитивна, ведра и насърчителна. Заедно с деца, лекувани в Клиниката и представители на Администрация на Президента, художничката Станка Желева и нейният екип, нарисуваха стените с приказни герои, които оживяват в съзнанието на малчуганите.

През 2013 г. Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен получи дарение от „Българската Коледа” на стойност 25 112 лв. Дарението включва уред за рехабилитация на ръката и финните движения, паралели за рехабилитация с регулируема височина, педиатрична стълба, сух басейн за психомоторика и рехабилитация на деца, проходилка с разделител за крака и седалка за деца, проходилка със задна опора, вертикализатор, механични уреди за раздвижване на рамо, китка, глезен, колянна става, коляно, пръсти и универсална система за позициониране.

През 2013 г. беше реализирана приоритетната цел на „Българската Коледа“ за 2013 г. – да се подобри качеството и достъпността до специализирани рехабилитационни грижи за децата, страдащи от неврологични заболявания, чрез подобряване на оборудването на специализираните центрове за медицинска рехабилитация. Един от тези центрове е Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен.

 

 

ДНИ НА ОТКРИТИ ВРАТИ

По повод Световния ден за борбата с диабета – 14 ноември, Клиниката по ендокринология при УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, с Началник доц. д-р Катя Тодорова, организира „Дни на открити врати”.

Кампанията се осъществява с подкрепата на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, д-р Наташа Манева и под патронажа на Кмета на Община Плевен, проф. д-р Димитър Стойков, дмн.

В рамките на инициативата в три поредни дни: 11-14 ноември 2012 г. в Клиниката по ендокринология ще бъдат провеждани безплатни  измервания на кръвна захар, гликиран хемоглобин,  телесно тегло и обиколка на талията на болните със захарен диабет и ще бъдат давани индивидуални консултации за постигане и поддържане на по-добър метаболитен контрол.

Мотото на инициативата е „Профилактиката има ключово значение”. Усилията и вниманието ще бъдат насочени към ранна и своевременна диагностика на лицата, застрашени от развитие на захарен диабет.  Затова  Клиниката по ендокринология отваря своите врати и за изследване на лицата  без диабет. Специално внимание ще се отдели на лицата с висок риск за възникване на диабет или такива с известни преддиабетни  състояния, както и родственици по първа и втора линия с диабет, лица над 45 години, жени с диагностициран през бременността гестационен диабет или жени родили деца с тегло над 4500 грама.

На 11, 12 и 13 ноември 2013 г. от 14.30 ч. в Кабинета за обучение на диабетно болните в Клиниката по ендокринология ще бъдат изнесени последователно три публични общообразователни лекции за пациенти на теми: Съвременни аспекти в терапията на втори тип захарен  диабет” на 11 ноември  2013 г., „Ролята на хипергликемията за възникване на диабетните усложнения” на 12 ноември 2013 г. и „Практически насоки в лечението на диабетно болните” на 13 ноември 2013г.

На 11  ноември 2013 г. от 18.00 ч.  ще бъде изнесена публична лекция пред момичета в репордуктивна възраст, страдащи от първи тип захарен диабет и техните близки на тема „Планиране на бременност

На 12 и 13 ноември 2013 г. от 18.00 ч., отново в  Кабинета за обучение на диабетно болните в Клиниката по ендокринология пред  общопрактикуващи лекари и ендокринолози ще бъдат  изнесени две лекции на теми – „Съвременни препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2” и    „Предизвикателството да лекуваш пациенти с втори тип захарен  диабет и затлъстяване”.

На 14 ноември 2013 г. ще се поведе и работна среща на тема Битката срещу диабета може да бъде спечелена ако хората и обществото знаят повече”.

Мероприятията ще бъдат проведени под символа на Синият кръг на надеждата „Заедно срещу диабета”, съвместно с представителите на Плевенската пациентска организация, която е член на Българската  Асоциация Диабет и под патронажа на Община Плевен.

Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в гр. Плевен. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна.

Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, заболявания на щитовидната и половите жлези. В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2012 г. в Клиниката са се лекували 849 души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над  3980  души.

В клиниката работят 6 лекари, 9 медицински сестри и 4 санитари. Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал. В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има  собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти, консултации и грижи за диабетното стъпало.

Клиниката по Ендокринология е база за обучение на студенти и специализанти по медицина, като в процеса на обучение са включени всички лекари.  Образователния процес се провежда в практическа и научно-приложна насока и е онагледен с най-съвременни средства и помагала.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

По Проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България“ осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз стартира нова кампания за набиране на заявления от лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект със срок за кандидатстване 01.10.2013 г. – 15.11.2013 г. с Предстоящо класиране на 18.11.2013 г.

Важно е, че при кандидатстване лекари-специализанти не е нужно да представят трудов договор /съгласно изменение на Наредба № 34/29.12.2006 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ДВ, бр. 73от 2013 година/.

Как да кандидатствам?

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и
Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България” /което може да изтеглите от сайта на МЗ т. II. Разработени материали, 2.1. Как да кандидатствам

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652/

 


Документите се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес "Св. Неделя" №5 или по пощата с обратна разписка. Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:


За Министерство на здравеопазването
Адрес:

гр. София 1000

пл. "Света Неделя" № 5
Заявление за участие в проект

BG051PO001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".

 

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

От .................................................................................................................................................

(имена по документ за самоличност)

ЕГН: , гражданство ....................................,

Постоянен адрес: ………............................................................................ ………………........

Адрес за кореспонденция:...........................................................................................................

Телефон за връзка: ……………………..

Е-mail: …………………………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Моля да бъда допуснат/а до участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Обучавам се за придобиване на специалност ………………………………………………….

(посочва се специалността съгласно номенклатурата на специалностите)

съгласно Договор за обучение № …………………. в ………………………………………….

(посочва се висшето училище)

с институция за практическо обучение ………………………………………………………...

Към момента имам сключен трудов договор с …………………………………………………

(посочва се лечебното или здравното заведение или висше училище)

Прилагам следните документи:

1. Копие на Договор за обучение № ……………………

………… 2013г.

гр. София С уважение: ................................

(подпис)

 

 

 
Още статии...
Страница 9 от 24
You are here: Начало