УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

МДЛ по ИМУНОЛОГИЯ

 МДЛ по Имунология

Лабораторията е създадена през 1981 г. под ръководството на проф. д-р Е. Йорданова, републикански консултант по хематология и проф. д-р Георги Костурков, републикански консултант по алергология. Под ръководството на доц. д-р Петрунка Петрова, дм през 1991 г. във Втора клинична база се обособява самостоятелен център по клинична имунология. Създадените от нея научни кадри,  могат да прилагат достиженията на фундаменталната имунология в клиничната практика и на тази база да осъществяват добро качество на диагностика, терапия и преподаване в областта на клиничната имунология. През 2012 г. МДЛ по Имунология има получена „Отлична” акредитационна оценка за срок от пет години за медицинска дейност и обучение на студенти и специализанти. МДЛ по Имунология се утвърди като едно от водещите имунологични звена в страната с приоритети - научна и клинична имунологична дейност, имунотерапия и репродуктивна имунология.

В ЛАБОРАТОРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЛЕДНИТЕ ИМУНОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Определяне на параметри на хуморалния и клетъчен имунитет;
Определяне на широк набор от серумни автоантитела, автореактивни клетъчни популации, както и антигени от системата HLA;
Флоуцитометрична имунофенотипизация на левкози и лимфоми;
Изследване на фагоцитоза и оксидативен взрив на неутрофили и моноцити;
Определяне на туморни маркери и ДНК - анализ на тумори;
Изследване на хормони;

Определяне на цитокини;

Флоуцитометричен анализ на тромбоцити.

Участие в Националната програма HIV/СПИН към МЗ.

Доц. д-р Цветан Луканов, дм 
началник лаборатория

Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г.  защитава дисертация на тема: Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” иполучава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е  ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.


СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Цветан Луканов, дм

Доц. д-р Петрунка Петрова, дм

Д-р Светла Блажева


КОНТАКТИ:

5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91, тел.: 064/ 886 741; 886 778; 886 710

 
You are here: Начало МДЛ по ИМУНОЛОГИЯ