УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ОТДЕЛЕНИЕ по МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Отделението по медицинска онкология се намира на третия етаж на Онкологичен център - Плевен. В отделението се провежда лекарствено лечение на злокачествени заболявания и други лечебни процедури - лечение с препарати, стимулиращи растежа на кръвните клетки, кръвопрели-вания. Годишно се лекуват над 3500 болни от Плевенска и Ловешка области, както и от цяла България. В отделението е обособен и дневен стационар. В него болните се лекуват в обстановка, близка до домашната. През дневния стационар могат да преминават над 30 болни на ден. В отделението пациентите постъпват с уточнена диагноза. Цитостатичното лечение се провежда по утвърдени от МЗ и НЗОК стандарти и включва най-съвременни лекарствени средства. Престоят на болните в отделението е максимално скъсен.

 Д-р Деян Давидов
началник отделение

Роден на 16. 11. 1956 г. в София. Завършил МА - София през 1983 г. През 2004 г. завършва Здравен мениджмънт във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”. От 1985 г. работи като асистент във ВМИ - Плевен. През 2002 г. е назначен за началник отделение. Има придобити две специалности - “Вътрешни болести” и “Онкология”. Има 46 научни съобщения и публикации. Член на научното дружество по химиотерапия.

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Деян Давидов, Д-р Румяна Мичева, д-р Нина Иванова,
Д-р Валентин Ганчев, д-р Ивелина Иванова, Ст.м.с. Вили Крамолинска

 

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Г.Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 312; 886 138; 886 246; 886 317

 

 


ОТДЕЛЕНИЕ по ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

В отделението се лекуват болни с уточнена диагноза. Основният контингент пациенти са онкологично болни, провеждащи лъчелечение за първичния тумор или неговите метастази. Извършва се и лечение на неонкологични заболявания, възпалителни кожни процеси, остеомиелити, дегенеративни заболявания на костно-ставния апарат, анастомозити.


Д-р Александър Микински
началник отделение

Роден на 16 януари 1959 г. Завършва ВМИ - Плевен през 1982г., след което работи като лекар в ЦСНМП Плевен. През 1990 г. постъпва в Отделение по лъче-лечение. От 1999 г. е Началник на отделението. Има придобита специалност „Лъчелечение” от 1995 г. .

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Александър Микински
Д-р Татяна Томова
Емил Ненов - Радиологичен физик
Ст.м.с. Анелия Цветанова

В отделението се използват методите на перкутанно и интракавитарно лъчелечение:
- близкофокусна лъчетерапия повърхностна радиация;
- дълбока рентгенова терапия ортоволтажна радиация;
- интракавитарна брахитерапия - брахитерапия с използване на цезий 137.

Според мястото, което заема в концепцията за ком-плексно лечение на злокачествените заболявания, предлаганото лечение е:
- Дефинитивно;
- Предоперативно;
- Следоперативно при повърхностно разположени злокачествени новообразувани
- Палиативно или симптоматично

При нетуморни заболявания:
- Симптоматично;
- Дефинитивно.

КОНТАКТИ:

5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 238; 886 236; 886 273

 

 
You are here: Начало ХИМИОТЕРАПИЯ и ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ