Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД  гр.  Плевен разкрива следните длъжности:

 

I.Лекари,  работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД гр. Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

 

  1. „Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 1 длъжност;

Желаещите кандидати трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

 

Документите ще се приемат в срок до 24.07.2018 година /вторник/, включително в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „Специализанти“.

След приключване приема на документите одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319