Поръчката касае доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология.
Предметът на обществената поръчка включва общо 27 (двадесет и седем) обособени позиции, които са описани подробно по вид, компоненти, размери и характеристики в образеца на техническа/ценова оферта, неразделна част от документацията за участие.
Крайният срок за закупуване на документация за участие е до 12:00 часа на 30.12.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 09.01.2014 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 10.01.2014 г. от 11:00 часа в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация 549 KB
xls Техническа/ценова оферта 490 KB