Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка на кислород в бутилки (газообразен) до 6 000 /шест хиляди/ нормални куб.м, течен кислород до 200 000 /двеста хиляди/ кг., въглероден двуокис до 1 200 /хиляда и двеста/ кг. и смес сгъстен медицински въздух до 200 /двеста/ куб.м., за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 19.04.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 287 KB
doc Приложения 129 KB