Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, подробно описана в образеца на техническа оферта приложен към поканата за участие, по отделните обособени позиции.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 26.02.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 294 KB
doc Приложения 314 KB