Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – апарат СРАР, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, описан подробно в образеца на техническа оферта, неразделна част от поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 11.06.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана за участие 279 KB
doc Приложение 181 KB