Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на медицинско оборудване, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, подробно описано в образеца на техническа оферта приложен към поканата за участие, по отделни обособени позиции.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 15.05.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 280 KB
doc Приложения 159 KB
xls Ценова оферта 34 KB
xls Техническа оферта 41 KB