УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ при РЗИ – Плевен Ви уведомява, че процедурата за подлежащите на редовно преосвидетелстване е нова. Необходими документи:
1. Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение);
2. Заявление – декларация – попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/;
3. Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Подадени лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение).
За контакти и допълнителна информация:
1. Тел. номер: 064/610-052.
2. Адрес на РКМЕ Плевен: гр. Плевен, бул. „Г.Кочев” № 8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски ” ЕАД/
Работно време на картотеката с граждани: всеки работен ден от 08.00 ч. до 13.00 ч.