УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Приключи проект “Ремонт, оборудване и модернизиране на “УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен

На 16 декември се проведе заключителна пресконференция по проект “Ремонт, оборудване и модернизиране на “УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, който е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, и е на обща стойност 14 478 328 лв. На заключителната пресконференция присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, ръководството на Университетската болница начело с Изпълнителния директор доц. д-р Цветан Луканов, д.м, ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., почетният ректор на университета чл.кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., Председателят на УС на Български лекарски съюз д-р Венцислав Грозев, д.м., представители на Съвета на директорите на Университетската болница, на Районната колегия на Български лекарски съюз, директорите на РЗОК и РЗИ, кметът на Плевен Георг Спартански, заместник-областният управител Красимир Иванов, медици. Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи свързани с помещенията, в които е монтирана апаратурата, както и осигуряване на достъпна среда.

Лечебното заведение получи следната апаратура и отчете следните резултати към 30 ноември 2015 година:

1.Дигитална ехографска система  –  изследвани 10 459 пациенти;

2.Дигитален мамограф – изследвани 8 410 пациенти;

3.Ендоскопска апаратура /видеогастроскопи и видеоколоноскопи/ - направени 1 760 колоноскопии и 2 497 гастроскопии;

4.Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб – направени 1 101 бронхоскопии;

5. 16 Срезов многодетекторен компютърен томограф – изследвани 4 628 пациенти;

6. Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика /MRI - equipment/ - изследвани 885 пациенти;

7. Дигитален скопичнo-графичeн рентгенов апарат – изследвани 12 755 пациенти;

8. Система за архивиране и разпространение на образи PACS;

9. 4 /броя/ ансансьори;

10. Дизелов агрегат.

През 2015 год. по проекта бяха позиционирани:

11. Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстващата го апаратура– планирани до 35 пациента на ден;

12.Уредба за интраоперативно KV лъчелечение

13.Анестезиологични апарати 5 /пет/ броя - планирани 2 350 анестезии годишно;

14. 4-ри Стерилизационни апарата – планират се 70 стерилизационни единици на годишна база;

Към проекта бяха извършени строително-ремонтни дейности за подготовка на помещенията за монтаж на изброената апаратура, а за осигуряване на достъпна среда се реализира изграждане на подстъпи и пътеки към помещенията, съобразени с нуждите на хора с увреждания и деца.

Благодарение на съвременната и модерна апаратура, с която се оборудва “УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, нашите пациенти получават комплексна услуга от ранна диагностика до лечение на онкологичните заболявания.

Успешно финализирания проект подпомага реализиране на  амбицията на ръководството, Университетската болница да се утвърди като център за високотехнологична медицина.

 

 
You are here: Начало