УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

По Проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България“ осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз стартира нова кампания за набиране на заявления от лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект със срок за кандидатстване 01.10.2013 г. – 15.11.2013 г. с Предстоящо класиране на 18.11.2013 г.

Важно е, че при кандидатстване лекари-специализанти не е нужно да представят трудов договор /съгласно изменение на Наредба № 34/29.12.2006 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ДВ, бр. 73от 2013 година/.

Как да кандидатствам?

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и
Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България” /което може да изтеглите от сайта на МЗ т. II. Разработени материали, 2.1. Как да кандидатствам

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652/

 


Документите се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес "Св. Неделя" №5 или по пощата с обратна разписка. Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:


За Министерство на здравеопазването
Адрес:

гр. София 1000

пл. "Света Неделя" № 5
Заявление за участие в проект

BG051PO001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".

 

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

От .................................................................................................................................................

(имена по документ за самоличност)

ЕГН: , гражданство ....................................,

Постоянен адрес: ………............................................................................ ………………........

Адрес за кореспонденция:...........................................................................................................

Телефон за връзка: ……………………..

Е-mail: …………………………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Моля да бъда допуснат/а до участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Обучавам се за придобиване на специалност ………………………………………………….

(посочва се специалността съгласно номенклатурата на специалностите)

съгласно Договор за обучение № …………………. в ………………………………………….

(посочва се висшето училище)

с институция за практическо обучение ………………………………………………………...

Към момента имам сключен трудов договор с …………………………………………………

(посочва се лечебното или здравното заведение или висше училище)

Прилагам следните документи:

1. Копие на Договор за обучение № ……………………

………… 2013г.

гр. София С уважение: ................................

(подпис)

 

 

 
You are here: Начало