УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ЦЕЛ

Подпомагане на млади лекари, провеждащи специализация по различни

Специалности или подготовка на дисертационен труд чрез редовно обучение.

СРЕДСТВА И БРОЙ СТИПЕНДИИ

Основен източник на средства са целеви дарения от фирми, институции и

други организации, както и физически лица, средства по проекти и програми . УС на

БЛС може със свое решение да гласува и средства от други приходи, вкл. членски

внос да се заделят за програмата.В зависимост от получените дарения и определените допълнителни средства,ежегодно УС на БЛС определя броя на отпуснатите стипендии за периода от 1 октомври на текущата година до 30 септември на следващата.

Специалностите, за които даренията са дадени се определят автоматично. С останалите дарения и

допълнителни средства се финансират стипендианти по специалности, определени

от УС на БЛС, като преимуществено се финансират специализации и докторантури

по специалности с изразен дефицит на лекари.

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА МЛАДИ ЛЕКАРИ

с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“, които подготвят дисертационен труд чрез редовно обучение по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България и/или са приети и провеждат обучение по една от предложените специалности по реда на Наредба 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Всяка от стипендиите е в размер на 400 лв. брутна месечна сума и се получава в продължение на 1 (една) година. По воля на дарителя стипендията може да бъде продължена до успешното полагане на изпит за съответната специалност или до придобиване на степен „доктор”.

ПРОЦЕДУРА

Специалностите, които се номинират за съответната година се публикуват на

електронната страница на БЛС ежегодно до 31август, заедно с покана и условия за

участие и се изпращат до всички Университетски болници в страната. Определят се

срока за кандидатстване, за оценка и публикуване на резултатите.

Документи се приемат до 20 септември.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите е необходимо да приложат при кандидатстване за стипендия:

1.Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия за подпомагане на

млади лекари.

2.Уверение за записана специализация за 2012/2013.

3.Кратка автобиография – CV европейски образец.

4. Копие от диплома за завършено висше образование.

5. Копия от публикациите, в които участва кандидатът.

6. Копия от програми на научни събития, в които е видно, че кандидатът е

взел участие с лекция или публично представяне.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

имат специализанти и/или докторанти по предварително определените специалности, които са на възраст до 35 години. Същите имат общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по малко от 4.50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малко от 4.50.

Изборът на стипендианти се определят от комисия, избрана от управителния съвет.

В срок до 1 месец от определяне на стипендиантите се сключва договор с номинираните стипендианти и се започва изплащане на определените месечни суми.

Спечелилите стипендия подписват декларация,че през следващата 1 година

след изтичане на периода за получаване на стипендията ще продължат да

работят в България.

ЗА КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Бул. Акад. Иван Гешов 15, 1431 София,

тел.:+359 2 954 11 69, .+359 2 954 11 26, .+359 2 954 11 81, Факс: .+359 2 95

4 11 86, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 
You are here: Начало