гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

“Доставка на инструменти и окомплектовка за минимално инвазивна хирургия, за нуждите на Клиника по онкогинекология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 09.05.2013 г., от 11:00 ч.,в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-126/08.05.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: “Доставка на инструменти и окомплектовка за минимално инвазивна хирургия, за нуждите на Клиника по онкогинекология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-98/ 09.04.2013 г.

Виж повече

Доставка и монтаж на медицинско оборудване, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на медицинско оборудване, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, подробно описано в образеца на техническа оферта приложен към поканата за участие, по отделни обособени позиции.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 15.05.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: „Линеен ускорител - реконструкция и пристройка към сграда № 31 в поземлен имот 56722.652.635, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а”.

Комисията, назначена от Възложителя със Заповед № РД–16–89/02.04.2013 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Линеен ускорител – реконструкция и пристройка към сграда № 31 в поземлен имот 56722.652.635, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а” насрочва открито заседание на 26.04.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен за отваряне на ценови оферти на допуснатите до този етап в процедурата участници.

Виж повече

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Обектът на поръчката е извършване на услугата „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, за период от 12 /дванадесет/ месеца. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.Медицинската апаратура е групирана в 32 (тридесет и две) обособени позиции, част от които включват подпозиции, съгласно техническата спецификация. Участниците могат да оферират по една или повече обособени позиции, но задължително по всички подпозиции ако обособената позиция съдържа такива.Мястото на изпълнение са структурните звена (клиники, отделения, лаборатории) на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, според разположението на апаратурата, предмет на настоящата обществена поръчка.
Цената на документацията за участие е 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката: гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 08.05.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 15.05.2013г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 16.05.2013г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8 А.

Виж повече

Доставка на кислород в бутилки (газообразен) до 6 000 /шест хиляди/ нормални куб.м, течен кислород до 200 000 /двеста хиляди/ кг., въглероден двуокис до 1 200 /хиляда и двеста/ кг. и смес сгъстен медицински въздух до 200 /двеста/ куб.м.

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка на кислород в бутилки (газообразен) до 6 000 /шест хиляди/ нормални куб.м, течен кислород до 200 000 /двеста хиляди/ кг., въглероден двуокис до 1 200 /хиляда и двеста/ кг. и смес сгъстен медицински въздух до 200 /двеста/ куб.м., за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 19.04.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

“Доставка на инструменти и окомплектовка за минимално инвазивна хирургия, за нуждите на Клиника по онкогинекология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на необходимите за осъществяване на оперативни интервенции специфични инструменти и окомплектовка, по изрични заявки на Възложителя. Предлаганите консумативи трябва да са нови, неупотребявани, с гарантиран произход, доказан със съответния сертификат и/или декларация.
Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Участникът трябва да подаде оферта за всички подпозиции, при пълно техническо съответствие на оферираните инструменти и окомплектовка с техническото задание.
Количествата са посочени в техническата спецификация съдържаща се в документацията за участие и са предвидени да покрият нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен за срок до 31.12.2013 г.
Цената на документацията за участие e 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, клон Плевен, адрес на банката гр. Плевен 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, SWIFT код BUIN BGSF, IBAN сметка в лева BG 15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документация е до 14:00 часа на 26.04.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.05.2013г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 08.05.2013г. от 11:00 часа, в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Доставка на медицински изделия за перитонеално диализно лечение и медикаменти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания, медицински изделия и медикаменти за диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие. Обекта на обществената поръчка, включва 4 (четири) групи, обособени в общо 132 (сто тридесет и две) позиции, посочени в Приложение Б на обявлението, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Групите са както следва:
Първа група – медицински изделия за хемодиализа – включва общо 16 (шестнадесет) обособени позиции от № 1 до № 16, които включват в себе си по няколко номенклатурни единици
Втора група – медикаменти за хемодиализа – включва общо 19 (деветнадесет) обособени позиции от № 17 до № 35.
Трета група – медикаменти за онкологични заболявания – включва общо 91 (деветдесет и една) обособени позиции от № 36 до № 126.
Четвърта група – фактори за кръвосъсирване – включва общо 6 (шест) обособени позиции от № 127 до № 132.
Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Неоферирането по някоя от обособените позиции не е основание за отстраняването от участие в процедурата.
Номенклатурните единици, включващи се в обособена позиция, следва да се оферират заедно. Неоферирането на една номенклатура в обособената позиция, води до частично отстраняване по тази позиция. Класирането на обособените позиции, включващи номенклатурни единици, ще се извършва по стойност в лева без ДДС общо за позицията.
Цената на настоящата документация е 50.00 (петдесет) лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на лечебното заведение.
В случай, че документацията се заявява чрез куриер, необходимо е да се изпрати заявление писмено или на факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и услугите на коя куриерска фирма да се използват.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 18.04.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.04.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.04.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” .

Виж повече

„Линеен ускорител - реконструкция и пристройка към сграда № 31 в поземлен имот 56722.652.635, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а”

Изпълнението на поръчката включва реконструкция и пристройка към сграда №31 в поземлен имот 56722.652.635 гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен вид на отделните СMР, включени в него, са определени от Възложителя съгласно изготвени КС (количествени сметки), съдържащи се в настоящата документация. Срокът на тяхното изпълнение е съгласно офертата на участника.
Прогнозна стойност на обществената поръчка – до 355 000 лв. (триста петдесет и пет хиляди лева) без ДДС.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1.Предлагана цена –с относителна тежест в комплексната оценка -70 %;
2.Срок за изпълнение на СМР с относителна тежест в комплексната оценка – 20 %;
2.Гаранционен срок за изпълнения обект – с относителна тежест в комплексната оценка – 10 %.
Цената на настоящата документация е 100.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
В случай, че документацията се заявява чрез куриер, необходимо е да се изпрати заявление писмено или по факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и услугите на коя куриерска фирма да се използват.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 22.03.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 01.04.2013 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 02.04.2013 г. от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close