гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:

„Доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен“

Периодични доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, необходими за период от 1 (една) година, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта, които следва да отговарят на минималните изисквания и да не надхвърлят прогнозната стойност от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора. Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП включва 26 (двадесет и шест) обособени позиции, които съдържат в себе си по няколко номенклатурни единици.
Методика на оценяване: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Максималният брой точки, които могат да се съберат от участник, е 100 т.
Показатели:
Пц – Цена -с тежест 60 т.
Пк – Качество – с тежест 40 т.

Срок за подаване на офертите за участие – до 16.00 часа на 12.07.2013 г. включително. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а.

Виж повече

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Процедура по Закона за обществените поръчки за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва единадесет обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация, съдържаща се в настоящата документация.
1. Апарат рентгенов мобилен – 1 бр.
2.Респиратор детски – 1 бр.
3.Операционна маса за C – рамо – 1 бр.
4.Електронож за лапароскопски гинекологични операции –1 бр.
5.Неонатален респиратор с възможност за високочестотен осцилаторен режим на вентилация – 1 бр.
6.Инкубатор за интензивни грижи – 1 бр.
7.Ехограф за изследване на плевралното пространство и стенодопирни процеси в белия дроб – 1 бр.
8.Пациентски монитор – 10 бр.
9.Перфузори – 10 бр.
10.Електрокардиограф – 1 бр.
11.Дерматоскоп – 1 бр.

Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 12.07.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 23.07.2013 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 24.07.2013г., от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Критерий за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва по обособени позиции, въз основа на критерий „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1. „Предложена цена” – 60 т.;
2. „Качество” – 40 т.;

Виж повече

„Доставка на горива за автомобили, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на горива за служебните автомобили на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти.
Горивата, обект на обществената поръчка, са следните: бензин А – 95, бензин А – 98, дизелово гориво, газ „Пропан бутан“.
Цената на документацията за участие е 30.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 05.07.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 15.07.2013 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 16.07.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия за перитонеално диализно лечение и медикаменти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 13.06.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–121/30.04.2013 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия за перитонеално диализно лечение и медикаменти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД – 16 – 95/05.04.2013 г.“

Виж повече

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 05.06.2013 г., от 11:00 ч.,в Залата по Микробиология на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-138/16.05.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-114/18.04.2013 г.

Виж повече

„Доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.
Медицинските консумативи обект на обществената поръчка, по отделни обособени позиции, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обектът на обществената поръчка включва общо 66 (шестдесет и шест) обособени позиции. Оферираните продукти трябва да отговарят на данните от образеца на техническа и ценова оферта, по съответните обособени позиции.
Цената на настоящата документация е 50.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – в Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 14.06.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 24.06.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 25.06.2013г., от 11:00 часа в Зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – апарат СРАР, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен"

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – апарат СРАР, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, описан подробно в образеца на техническа оферта, неразделна част от поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 11.06.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, съгласно условията на документацията за участие. Продуктите обект на обществената поръчка, по отделни обособени позиции, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта. Обектът на обществената поръчка включва общо 95 (деветдесет и пет) обособени позиции. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпозиции, участникът трябва да оферира по всички подпозиции.
Цената на документацията за участие е 50.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 31.05.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.06.2013 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 10.06.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close