гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 30.10.2013 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–317/25.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-285/30.09.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на ваучери за безплатна храна за персонала, съгласно Наредба № 11/ 2005 г. за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен“.

Уведомяваме Ви, че на 28.10.2013 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–300/15.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваучери за безплатна храна за персонала, съгласно Наредба № 11/2005 г. за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-274/19.09.2013 г. .

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2013 г., от 11:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–284/30.09.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-253/ 02.09.2013г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2013 г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–251/02.09.2013г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД–16–226/05.08.2013г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на охрана – физическа и със СОТ на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 18.10.2013 г., от 11:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–301/15.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Осъществяване на охрана – физическа и със СОТ на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД-16-272/ 18.09.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка спредмет:

„Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-256/04.09.2013 г.

Уведомяваме Ви, че на 15.10.2013 г. от 10:00 ч. в Зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД-16-287/01.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснатите до този етап в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-256/04.09.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 10.10.2013 г., от 10:00 ч.,в Зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-213/24.07.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-180/ 28.06.2013 г.

Виж повече

„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Обществената поръчка касае доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение и разтвори за хемодиализа по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.
Съгласно обявлението на Възложителя за откриване на процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, последното съдържа 3 (три) обособени позиции, както следва:
І. Лекарствени продукти за перитонеална диализа–съдържа 7 номенклатурни единици;
ІІ. Медицински изделия за перитонеална диализа-съдържа 8 номенклатурни единици;
ІІІ. Разтвори за хемодиализа – съдържа 3 номенклатурни единици.
Всяка обособена позиция съдържа в себе си по няколко номенклатурни единици, видни в приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка, които следва да бъдат оферирани заедно т.е. не се допуска офериране само за отделни номенклатурни единици, включени в обособената позиция. При неоферирането на някоя номенклатурна единица, съдържаща се в обособената позиция, последното е основание за отстраняване на участника от последващо участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Цената на настоящата документация е 20.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 14.10.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 24.10.2013 г.
Отварянето на офертите е на 25.10.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close