гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 12.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-10/09.01.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Виж повече

Отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура:

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен“

Уведомяваме Ви, че на 06.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-45/05.02.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”,открита с Решение № РД-16-08/ 08.01.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 31.01.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-288/ 27.09.2012 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен“, открита с Решение № РД-16-255/ 28.08.2012 г.

Виж повече

"Доставка и гаранционна поддръжка на хирургични инструменти, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен"

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка и гаранционна поддръжка на хирургични инструменти, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен, подробно описани в образеца на техническа оферта – Приложение №1 към поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.02.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на кардиостимулатори, за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 30.01.2013г., от 11:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-03/04.01.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на кардиостимулатори, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-369/03.12.2012г.

Виж повече

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, съвместими с апарат „PICTUS 700” за нуждите на МДКЛ при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Периодични Доставки на лабораторни реактиви и консумативи, съвместими с апарат „PICTUS 700”, за нуждите на МДКЛ при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, необходими за период от 18 (осемнадесет) месеца, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта- Приложение:№1.
Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Срок за получаване на оферти – до 16:00 часа на 05.02.2013 г.

Виж повече

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат, тип С-рамо, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат, тип С-рамо, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен, подробно описан в образеца на техническа оферта (Приложение 1) приложен към поканата за участие. Възложителят допуска доставеният апарат да е втора употреба, произведен след 2000 година.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 24.01.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 14.01.2013 г от 11:00 часа в зала № 6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–399/19.12.2012 г. ще проведе открито заседание по отваряне на ценови оферти на участниците,допуснати до този етап в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-360/23.11.2012 г.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close