гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Процедура по Закона за обществените поръчки за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва тринадесет обособени позиции, подробно описани в образеца на техническа оферта, неразделна част от документацията. Апаратурата трябва да е фабрично нова.
Участникът има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 21.03.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 02.04.2014 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 03.04.2014г., от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи, за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Изпълнението на поръчката включва извършване на строително – монтажни работи по части: АС, ВиК, ОВК, Ел., Вертикална планировка и инсталация за медицински газове, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект, вида на отделните СMР включени в него и максималният срок на тяхното изпълнение ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 07.03.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 19.03.2014 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 20.03.2014 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 31.01.2014 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–05/06.01.2014 г. ще проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-376/06.12.2013 г.

Виж повече

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Поръчката касае доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, съгласно условията на документацията за участие.Продуктите обект на обществената поръчка, по отделни обособени позиции, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа/ ценова оферта. Обектът на обществената поръчка включва общо 578 (петстотин седемдесет и осем) обособени позиции. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпозиции, участникът трябва да оферира по всички подпозиции.
Цената на документацията за участие е 40.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 31.01.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 11.02.2014 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 12.02.2014 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 09.01.2014 г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-07/07.01.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”, открита с Решение № РД-16-379/ 11.12.2013 г.

Виж повече

Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен“

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, необходими за период от 20 (двадесет) месеца, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта, които следва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, съгласно публичната покана и да не надхвърлят прогнозната стойност от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора.
Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП съдържа една обособена позиция.
Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Виж повече

Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология.
Предметът на обществената поръчка включва общо 27 (двадесет и седем) обособени позиции, които са описани подробно по вид, компоненти, размери и характеристики в образеца на техническа/ценова оферта, неразделна част от документацията за участие.
Крайният срок за закупуване на документация за участие е до 12:00 часа на 30.12.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 09.01.2014 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 10.01.2014 г. от 11:00 часа в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Теглене на жребий в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-224/02.08.2013 г.

Комисията, назначена от Възложителя, в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен” на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП определя открито заседание на 12.12.2013 г. от 11:00 ч. в Зала № 6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по следните обособени позиции:
№ 363 между участниците „Либра” ЕАД и „Софарма Трейдинг” АД;
№ 769 между участниците „Либра” ЕАД и „Софарма Трейдинг” АД;
№ 811 между участниците „Б. Браун Медикал” ЕООД и „Фаркол” АД.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close