гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

„Доставка на медицински изделия за перитонеално диализно лечение и медикаменти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания, медицински изделия и медикаменти за диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие. Обекта на обществената поръчка, включва 4 (четири) групи, обособени в общо 132 (сто тридесет и две) позиции, посочени в Приложение Б на обявлението, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Групите са както следва:
Първа група – медицински изделия за хемодиализа – включва общо 16 (шестнадесет) обособени позиции от № 1 до № 16, които включват в себе си по няколко номенклатурни единици
Втора група – медикаменти за хемодиализа – включва общо 19 (деветнадесет) обособени позиции от № 17 до № 35.
Трета група – медикаменти за онкологични заболявания – включва общо 91 (деветдесет и една) обособени позиции от № 36 до № 126.
Четвърта група – фактори за кръвосъсирване – включва общо 6 (шест) обособени позиции от № 127 до № 132.
Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Неоферирането по някоя от обособените позиции не е основание за отстраняването от участие в процедурата.
Номенклатурните единици, включващи се в обособена позиция, следва да се оферират заедно. Неоферирането на една номенклатура в обособената позиция, води до частично отстраняване по тази позиция. Класирането на обособените позиции, включващи номенклатурни единици, ще се извършва по стойност в лева без ДДС общо за позицията.
Цената на настоящата документация е 50.00 (петдесет) лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на лечебното заведение.
В случай, че документацията се заявява чрез куриер, необходимо е да се изпрати заявление писмено или на факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и услугите на коя куриерска фирма да се използват.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 18.04.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.04.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.04.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” .

Виж повече

„Линеен ускорител - реконструкция и пристройка към сграда № 31 в поземлен имот 56722.652.635, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а”

Изпълнението на поръчката включва реконструкция и пристройка към сграда №31 в поземлен имот 56722.652.635 гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен вид на отделните СMР, включени в него, са определени от Възложителя съгласно изготвени КС (количествени сметки), съдържащи се в настоящата документация. Срокът на тяхното изпълнение е съгласно офертата на участника.
Прогнозна стойност на обществената поръчка – до 355 000 лв. (триста петдесет и пет хиляди лева) без ДДС.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1.Предлагана цена –с относителна тежест в комплексната оценка -70 %;
2.Срок за изпълнение на СМР с относителна тежест в комплексната оценка – 20 %;
2.Гаранционен срок за изпълнения обект – с относителна тежест в комплексната оценка – 10 %.
Цената на настоящата документация е 100.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
В случай, че документацията се заявява чрез куриер, необходимо е да се изпрати заявление писмено или по факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и услугите на коя куриерска фирма да се използват.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 22.03.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 01.04.2013 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 02.04.2013 г. от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Уведомяваме Ви, че на 21.02.2013 г., от 11:00 ч.,в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, Комисия назначена със Заповед № РД-16-23/23.01.2013г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-403/ 28.12.2012 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Уведомяваме Ви, че на 14.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-44/ 04.02.2013 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД–16–099/28.03.2012 г., в частта по обособени позиции №№ 124, 125, 126, 127, 128, 130, 198, 199, 200, 201, 367, 369, 370, 371, 377, 379, 380, 383.

Виж повече

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен"

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, подробно описана в образеца на техническа оферта приложен към поканата за участие, по отделните обособени позиции.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 26.02.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 12.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-10/09.01.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Виж повече

Отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура:

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен“

Уведомяваме Ви, че на 06.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-45/05.02.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”,открита с Решение № РД-16-08/ 08.01.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 31.01.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-288/ 27.09.2012 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен“, открита с Решение № РД-16-255/ 28.08.2012 г.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close