гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – апарат СРАР, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен"

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – апарат СРАР, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, описан подробно в образеца на техническа оферта, неразделна част от поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 11.06.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, съгласно условията на документацията за участие. Продуктите обект на обществената поръчка, по отделни обособени позиции, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта. Обектът на обществената поръчка включва общо 95 (деветдесет и пет) обособени позиции. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпозиции, участникът трябва да оферира по всички подпозиции.
Цената на документацията за участие е 50.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 31.05.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.06.2013 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 10.06.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

“Доставка на инструменти и окомплектовка за минимално инвазивна хирургия, за нуждите на Клиника по онкогинекология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 09.05.2013 г., от 11:00 ч.,в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-126/08.05.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: “Доставка на инструменти и окомплектовка за минимално инвазивна хирургия, за нуждите на Клиника по онкогинекология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-98/ 09.04.2013 г.

Виж повече

Доставка и монтаж на медицинско оборудване, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на медицинско оборудване, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, подробно описано в образеца на техническа оферта приложен към поканата за участие, по отделни обособени позиции.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 15.05.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: „Линеен ускорител - реконструкция и пристройка към сграда № 31 в поземлен имот 56722.652.635, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а”.

Комисията, назначена от Възложителя със Заповед № РД–16–89/02.04.2013 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Линеен ускорител – реконструкция и пристройка към сграда № 31 в поземлен имот 56722.652.635, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а” насрочва открито заседание на 26.04.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен за отваряне на ценови оферти на допуснатите до този етап в процедурата участници.

Виж повече

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Обектът на поръчката е извършване на услугата „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, за период от 12 /дванадесет/ месеца. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.Медицинската апаратура е групирана в 32 (тридесет и две) обособени позиции, част от които включват подпозиции, съгласно техническата спецификация. Участниците могат да оферират по една или повече обособени позиции, но задължително по всички подпозиции ако обособената позиция съдържа такива.Мястото на изпълнение са структурните звена (клиники, отделения, лаборатории) на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, според разположението на апаратурата, предмет на настоящата обществена поръчка.
Цената на документацията за участие е 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката: гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 08.05.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 15.05.2013г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 16.05.2013г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8 А.

Виж повече

Доставка на кислород в бутилки (газообразен) до 6 000 /шест хиляди/ нормални куб.м, течен кислород до 200 000 /двеста хиляди/ кг., въглероден двуокис до 1 200 /хиляда и двеста/ кг. и смес сгъстен медицински въздух до 200 /двеста/ куб.м.

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка на кислород в бутилки (газообразен) до 6 000 /шест хиляди/ нормални куб.м, течен кислород до 200 000 /двеста хиляди/ кг., въглероден двуокис до 1 200 /хиляда и двеста/ кг. и смес сгъстен медицински въздух до 200 /двеста/ куб.м., за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 19.04.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

“Доставка на инструменти и окомплектовка за минимално инвазивна хирургия, за нуждите на Клиника по онкогинекология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на необходимите за осъществяване на оперативни интервенции специфични инструменти и окомплектовка, по изрични заявки на Възложителя. Предлаганите консумативи трябва да са нови, неупотребявани, с гарантиран произход, доказан със съответния сертификат и/или декларация.
Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Участникът трябва да подаде оферта за всички подпозиции, при пълно техническо съответствие на оферираните инструменти и окомплектовка с техническото задание.
Количествата са посочени в техническата спецификация съдържаща се в документацията за участие и са предвидени да покрият нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен за срок до 31.12.2013 г.
Цената на документацията за участие e 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, клон Плевен, адрес на банката гр. Плевен 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, SWIFT код BUIN BGSF, IBAN сметка в лева BG 15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документация е до 14:00 часа на 26.04.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.05.2013г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 08.05.2013г. от 11:00 часа, в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close