гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне на ценови оферти в открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи, за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 17.04.2014г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-110/20.03.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи, за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД-16-65/ 06.02.2014г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 15.04.2014 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–116/27.03.2014 г. , ще проведе открито заседание за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-83/24.02.2014 г. .

Виж повече

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставки на кислород в бутилки (газообразен) до 10 000 /десет хиляди/ нормални куб.м, течен кислород до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ кг., въглероден двуокис до 1 000 /хиляда/ кг. и смес сгъстен медицински въздух до 200 /двеста/ куб.м., за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен“.

І.Описание: Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП съдържа четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – Кислород в бутилки (газообразен) – до 10 000 /десет хиляди/ нормални куб.м. ;
Обособена позиция №2 – Течен кислород – до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ кг.;
Обособена позиция №3 – Въглероден двуокис – до 1 000 /хиляда / кг. ;
Обособена позиция №4 – Смес сгъстен медицински въздух – до 200 /двеста/ куб.м. .
Участниците могат да оферират за една или повече обособени позиции.
ІІ.Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет) месеца, считано от сключване на договора за доставка.
ІІІ.Общата прогнозна стойност на поръчката е до 66 000 лв. без ДДС.
ІV.Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Виж повече

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен”

Поръчката касае периодични доставки, по предварителни писмени заявки на Възложителя, на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Обектът на обществената поръчка включва общо 573 (петстотин седемдесет и три) обособени позиции, които съдържат в себе различен брой номенклатурни единици.Обособените позиции са подробно описани по групи в образците на техническа и ценова оферта. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпизиции, участниците трябва да оферират по всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 14.04.2014г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 24.04.2014г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 25.04.2014 г., от 10:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Доставка на медицински изделия и медикаменти

„Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания, медицински изделия и медикаменти за диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие.
Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/ и медицинските изделия, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно дадено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка, вид медицинско изделие и количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обекта на обществената поръчка, включва 4 (четири) групи, обособени в общо 139 (сто тридесет и девет) позиции, посочени в Приложение Б на обявлението, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Групите са както следва:
Първа група – медицински изделия за хемодиализа – включва общо 17 (седемнадесет) обособени позиции от № 1 до № 17, които включват в себе си по няколко номенклатурни единици,
Втора група – медикаменти за хемодиализа – включва общо 18 (осемнадесет) обособени позиции от № 18 до № 35.
Трета група – медикаменти за онкологични заболявания – включва общо 98 (деветдесет и осем) обособени позиции от № 36 до № 133.
Четвърта група – фактори за кръвосъсирване – включва общо 6 (шест) обособени позиции от № 134 до № 139.
Критерий за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Прогнозната стойност обществената поръчка – 13 571 648 лв. (тринадесет милиона петстотин седемдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем лева) без ДДС.

Виж повече

Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет:

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: “Абонаментна поддръжка на специализиран софтуер на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, включваща програмните продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР”.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 27.03.2014г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 26.02.2014 г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-16/10.01.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-382/ 12.12.2013г.

Виж повече

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

І. Описание на предмета на обществената поръчка:Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обектът на обществената поръчка, включва общо 24 (двадесет и четири) обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции.
Техническата спецификация е съставена от лекарствени продукти, необходими за лечебния процес в лечебното заведение за период от 8 (осем) месеца. ІІ. Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close