гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги по застраховане – застраховка за рента на работниците и служителите в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

1.Описание на предмета на поръчката.
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за застраховка за рента (Рентна застраховка) по т.1, буква „б” от Раздел І на Приложение №1 на Кодекса за застраховането (КЗ). Към момента на откриване на настоящата Обществена поръчка, броят на работниците и служителите, които предстои да бъдат застраховани в зависимост от финансовата обезпеченост и възможност на Възложителя, е 1 900 лица.
2.Обект на застраховане:
Работниците и служителите на Възложителя. Застраховката е групова, като Възложителят предвижда застраховане на настоящите си работници и служители към момента на превеждане на застрахователните суми по сметна на застрахователя, съгласно преоставен поименен списък, в който фигурират и банкови сметки на служителите. Актуалният списък на броя на работниците и служителите на Възложителя, застраховани по Рентната застраховка, ще бъде предоставен всеки път след превеждане на съответните застрахователни суми.

Виж повече

Публичен жребий в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД

Комисията, назначена от Възложителя, в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП определя открито заседание на 09.07.2014 г. от 10:00 ч. в Зала № 6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по следните обособени позиции:
№ 34 между участниците „Фармнет” АД, „Медекс” ООД и „Софарма Трейдинг” АД;
№ 114 между участниците „Либра” ЕАД и „Софарма Трейдинг” АД.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 04.07.2014 г., от 9:30 ч., в Залата по микробиология на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-73/12.02.2014 г.,ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение №РД-16-40/17.01.2014 г.

Виж повече

Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

„Доставка на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба – Централна стерилизация при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Периодични доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, необходими за период от 1 (една) година, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта-Приложение:№2, които следва да отговарят на минималните изисквания и да не надхвърлят прогнозната стойност от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора. Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП включва 33 (тридесет и три) обособени позиции, които съдържат в себе си по няколко номенклатурни единици.Участниците могат да участват за една, няколко или всички обособена позиции. Оферирането на всички номенклатурни единици, съдържащи се в обособена позиция, е задължително. Не се допуска офериране само на една или няколко номенклатури в обособената позиция. В противен случай – участникът, оферирал само част от номенклатурните единици, съдържащи се в обособената позиция, се отстранява от последващо участие.
Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. В случай, че обособените позиции съдържат номенклатурни единици, то класирането по тези обособени позиции ще се извърши по най-ниска обща стойност за съответната обособена позиция.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД“

Уведомяваме Ви, че на 18.06.2014 г. от 11:00 часа в зала, находяща се на втория етаж в Клиника по Образна диагностика при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–149/24.04.2014 г. , ще проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-114/25.03.2014 г. .

Виж повече

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Процедура по Закона за обществените поръчки за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва единадесет обособени позиции, подробно описани в образеца на техническа оферта, неразделна част от документацията.
Участникът има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 27.06.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 08.07.2014 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 09.07.2014г., от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:

„Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –Плевен”

Процедурата по реда на глава 8а от ЗОП съдържа общо 4 (четири) обособени позиции, всяка от които съдържа в себе си номенклатурни единици, както следва:
Обособена позиция № 1 – Строителни материали – 87 номенклатурни единици;
Обособена позиция № 2 – електро материали – 47 номенклатурни единици;
Обособена позиция № 3 – материали за топлофикация, железария – 24 номенклатурни единици;
Обособена позиция № 4 – ВиК материали – 135 номенклатурни единици.
Всеки от участниците в процедурата може да оферира както за отделна обособена позиция, така и за всички 4 обособени позиции. Участникът следва да оферира всички номенклатурни единици, съдържащи се в обособената позиция. Не се допуска частично офериране на номенклатурни единици в обособената позиция. Последното е основание за отстраняване от процедурата.
Методика за оценяване: „НАЙ – НИСКА ЦЕНА”

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 30.05.2014г., от 11:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–131/ 03.04.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-79/ 20.02.2014 г.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close