гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

„Доставка на медицински изделия за перитонеално диализно лечение и медикаменти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания, медицински изделия и медикаменти за диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие. Обекта на обществената поръчка, включва 4 (четири) групи, обособени в общо 132 (сто тридесет и две) позиции, посочени в Приложение Б на обявлението, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Групите са както следва:
Първа група – медицински изделия за хемодиализа – включва общо 16 (шестнадесет) обособени позиции от № 1 до № 16, които включват в себе си по няколко номенклатурни единици
Втора група – медикаменти за хемодиализа – включва общо 19 (деветнадесет) обособени позиции от № 17 до № 35.
Трета група – медикаменти за онкологични заболявания – включва общо 91 (деветдесет и една) обособени позиции от № 36 до № 126.
Четвърта група – фактори за кръвосъсирване – включва общо 6 (шест) обособени позиции от № 127 до № 132.
Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Неоферирането по някоя от обособените позиции не е основание за отстраняването от участие в процедурата.
Номенклатурните единици, включващи се в обособена позиция, следва да се оферират заедно. Неоферирането на една номенклатура в обособената позиция, води до частично отстраняване по тази позиция. Класирането на обособените позиции, включващи номенклатурни единици, ще се извършва по стойност в лева без ДДС общо за позицията.
Цената на настоящата документация е 50.00 (петдесет) лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на лечебното заведение.
В случай, че документацията се заявява чрез куриер, необходимо е да се изпрати заявление писмено или на факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и услугите на коя куриерска фирма да се използват.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 18.04.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.04.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.04.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” .

Виж повече

„Линеен ускорител - реконструкция и пристройка към сграда № 31 в поземлен имот 56722.652.635, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а”

Изпълнението на поръчката включва реконструкция и пристройка към сграда №31 в поземлен имот 56722.652.635 гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен вид на отделните СMР, включени в него, са определени от Възложителя съгласно изготвени КС (количествени сметки), съдържащи се в настоящата документация. Срокът на тяхното изпълнение е съгласно офертата на участника.
Прогнозна стойност на обществената поръчка – до 355 000 лв. (триста петдесет и пет хиляди лева) без ДДС.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1.Предлагана цена –с относителна тежест в комплексната оценка -70 %;
2.Срок за изпълнение на СМР с относителна тежест в комплексната оценка – 20 %;
2.Гаранционен срок за изпълнения обект – с относителна тежест в комплексната оценка – 10 %.
Цената на настоящата документация е 100.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
В случай, че документацията се заявява чрез куриер, необходимо е да се изпрати заявление писмено или по факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и услугите на коя куриерска фирма да се използват.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 22.03.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 01.04.2013 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 02.04.2013 г. от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Уведомяваме Ви, че на 21.02.2013 г., от 11:00 ч.,в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, Комисия назначена със Заповед № РД-16-23/23.01.2013г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-403/ 28.12.2012 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Уведомяваме Ви, че на 14.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-44/ 04.02.2013 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД–16–099/28.03.2012 г., в частта по обособени позиции №№ 124, 125, 126, 127, 128, 130, 198, 199, 200, 201, 367, 369, 370, 371, 377, 379, 380, 383.

Виж повече

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен"

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, подробно описана в образеца на техническа оферта приложен към поканата за участие, по отделните обособени позиции.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 26.02.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 12.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-10/09.01.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Виж повече

Отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура:

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен“

Уведомяваме Ви, че на 06.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-45/05.02.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”,открита с Решение № РД-16-08/ 08.01.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 31.01.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-288/ 27.09.2012 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен“, открита с Решение № РД-16-255/ 28.08.2012 г.

Виж повече