гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 25.09.2014г., от 11:00 ч., в Залата по микробиология на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–223/09.07.2014 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-202/ 13.06.2014 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги по застраховане – застраховка за рента на работниците и служителите в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен” , открита въз основа на Решение № РД-16-243/22.07.2014 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.09.2014 г. от 09:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски – Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–275/25.08.2014 г. , ще проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане – застраховка за рента на работниците и служителите в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен” , открита въз основа на Решение № РД-16-243/22.07.2014 г. .

Виж повече

„Доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.
Медицинските консумативи обект на обществената поръчка, по отделни номенклатурни единици, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа оферта. Обектът на обществената поръчка включва 85 номенклатурни единици. Някои от номенклатурните единици съдържат отделни размери на изделията.
Всеки участник може да участва за една, няколко или всички номенклатурни единици. Ако номенклатурна единица съдържа отделни размери на изделията, участникът трябва да представи оферта за всички размери.

Крайният срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи е до 12:00 часа на 19.09.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.09.2014 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.09.2014 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”.

Обществената поръчка включва общо 61 групи, обособени в една позиция – ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, съдържаща 972 (деветстотин седемдесет и две) номенклатурни единици, видни в Ценовата оферта, неразделна част от настоящата документация за участие. На основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗОП всеки участник може да участва за една или повече номенклатурни единици в обособената позиция.
Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособената позиция, е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Виж повече

Публичен жребий в обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 05.08.2014 г., от 09:00 ч.,в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, в открито заседание, комисия назначена със Заповед №РД-16-181/26.05.2014г., на основание чл. 71, ал.5, т.2 от ЗОП, ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място участници „Елпак-Лизинг” ЕООД и ЕТ „Чавдар Андреев –А-А”, по обособена позиция № 30 от техническата спецификация, в открита процедура по ЗОП с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД-16-158/ 28.04.2014 г.

Виж повече

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 23.07.2014 г., от 09:00 ч.,в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-181/26.05.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД-16-158/ 28.04.2014 г.

Виж повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги по застраховане – застраховка за рента на работниците и служителите в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

1.Описание на предмета на поръчката.
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за застраховка за рента (Рентна застраховка) по т.1, буква „б” от Раздел І на Приложение №1 на Кодекса за застраховането (КЗ). Към момента на откриване на настоящата Обществена поръчка, броят на работниците и служителите, които предстои да бъдат застраховани в зависимост от финансовата обезпеченост и възможност на Възложителя, е 1 900 лица.
2.Обект на застраховане:
Работниците и служителите на Възложителя. Застраховката е групова, като Възложителят предвижда застраховане на настоящите си работници и служители към момента на превеждане на застрахователните суми по сметна на застрахователя, съгласно преоставен поименен списък, в който фигурират и банкови сметки на служителите. Актуалният списък на броя на работниците и служителите на Възложителя, застраховани по Рентната застраховка, ще бъде предоставен всеки път след превеждане на съответните застрахователни суми.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close