гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура:

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен“

Уведомяваме Ви, че на 06.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-45/05.02.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”,открита с Решение № РД-16-08/ 08.01.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 31.01.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-288/ 27.09.2012 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен“, открита с Решение № РД-16-255/ 28.08.2012 г.

Виж повече

"Доставка и гаранционна поддръжка на хирургични инструменти, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен"

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка и гаранционна поддръжка на хирургични инструменти, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен, подробно описани в образеца на техническа оферта – Приложение №1 към поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.02.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на кардиостимулатори, за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 30.01.2013г., от 11:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-03/04.01.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на кардиостимулатори, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-369/03.12.2012г.

Виж повече

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, съвместими с апарат „PICTUS 700” за нуждите на МДКЛ при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Периодични Доставки на лабораторни реактиви и консумативи, съвместими с апарат „PICTUS 700”, за нуждите на МДКЛ при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, необходими за период от 18 (осемнадесет) месеца, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта- Приложение:№1.
Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Срок за получаване на оферти – до 16:00 часа на 05.02.2013 г.

Виж повече

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат, тип С-рамо, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат, тип С-рамо, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен, подробно описан в образеца на техническа оферта (Приложение 1) приложен към поканата за участие. Възложителят допуска доставеният апарат да е втора употреба, произведен след 2000 година.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 24.01.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 14.01.2013 г от 11:00 часа в зала № 6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–399/19.12.2012 г. ще проведе открито заседание по отваряне на ценови оферти на участниците,допуснати до този етап в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-360/23.11.2012 г.

Виж повече

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки за извършване на услуга: изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Чистото бельо, облекло и одеяла следва да се опаковат в пликове (торби) по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане.
Изпълнителят извършва услугата съгласно приложения в настоящата документация График (Приложение 10), със собствени материали и средства. Графикът е неразделан част от договора за обществена поръчка.
Място за изпълнение на поръчката: Място на изпълнение на услугата е пералня, собственост на Изпълнителя на обществената поръчка.Изпълнителят извършва транспортиране на облеклото, бельото и одеялата – обект на обществената поръчка, от всяко отделение на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен до своята пералня и обратно, със собствен транспорт и за своя сметка.Количество – количеството сухо пране е около 16 000 кг. месечно.Това количество е прогнозно и е в зависимост от потребностите на Възложителя.
Цената на настоящата документация e 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, в АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, клон Плевен, адрес на банката гр. Плевен 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, SWIFT код BUIN BGSF, IBAN сметка в лева BG 15 BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документация е до 16:00 часа на 25.01.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 04.02.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 05.02.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече