гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Откритата процедура е за периодични доставки, по предварителни писмени заявки на Възложителя, на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Обектът на обществената поръчка включва общо 79 (седемдесет и девет) обособени позиции, подробно описани по групи в образеца на техническата оферта. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпизиции, участниците трябва да оферират за всички номенклатурни единици, включващи се в обособената позиция.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 20.09.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 27.09.2013г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.09.2013г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 28.08.2013 г., от 12:00 ч.,в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–176/25.06.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-150/28.05.2013г.

Виж повече

„Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Предметът на обществената поръчка е приготвяне на храна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и и лечебно профилактичните заведения” – изд. 1984 – д-р Хелза Боева, д-р Домна Хубанова, д-р Любомир Петров и Ярмила Джамбазова и доставка на тонизиращи напитки франко хранителното звено на Възложителя.
Качеството на храната да отговаря на действащите в страната БДС или еквивалентно и на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения“ от 1984 г. на МНЗ. Количеството, качеството и калорийността на ястията следва да са съобразени с изискванията за рационално и диетично хранене, съгласно номеричната система на съответната диета.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 13.09.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 23.09.2013 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 24.09.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Доставки на медикаменти (лекарствени продукти) по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие.
Обектът на обществената поръчка, включва общо 60 групи, обособени в 962 (деветстотин шестдесет и две) обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции.
Крайният срок за закупуване на документацията за участие е до 16:00 часа на 27.08.2013 г. .
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 09.09.2013 г. .
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А. При подаване на офертите участниците следва да предоставят адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, които да бъдат вписан във входящия регистър.
Отварянето на офертите е на 10.09.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Цената на настоящата документация е 60.00 лв. с ДДС.

Виж повече

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Поръчката касае доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, съгласно условията на документацията за участие.Продуктите обект на обществената поръчка, по отделни обособени позиции, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта. Обектът на обществената поръчка включва общо 56 (петдесет и шест) обособени позиции. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпозиции, участникът трябва да оферира по всички подпозиции.
Цената на документацията за участие е 50.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 23.08.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 30.08.2013 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 02.09.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие.
Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно дадено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обществената поръчка включва общо 20 (двадесет) обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението за откриване на последната, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Неоферирането на някоя от обособените позиции не е основание за отстраняването от участие в процедурата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 19.08.2013 г. .
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.08.2013 г. . Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 30.08.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Виж повече

„Доставка на горива за автомобили, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 17.07.2013 г., от 09:00 ч.,в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-204/16.07.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на горива за автомобили, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение №РД-16-171/18.06.2013 г.

Виж повече

Публичен жребий в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение №РД-16-131/13.05.2013 г.

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП на 12.07.2013 г. в зала №6 от 11:00 часа Комисия, назначена със със Заповед № РД–16–160/10.06.2013 г., за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен” ще проведе публичен жребий за обособена позиция № 29 между участниците: „Ай Ви Ди България” ООД и „БГ Мед” ООД.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close