гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 10.10.2013 г., от 10:00 ч.,в Зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-213/24.07.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-180/ 28.06.2013 г.

Виж повече

„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Обществената поръчка касае доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение и разтвори за хемодиализа по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.
Съгласно обявлението на Възложителя за откриване на процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, последното съдържа 3 (три) обособени позиции, както следва:
І. Лекарствени продукти за перитонеална диализа–съдържа 7 номенклатурни единици;
ІІ. Медицински изделия за перитонеална диализа-съдържа 8 номенклатурни единици;
ІІІ. Разтвори за хемодиализа – съдържа 3 номенклатурни единици.
Всяка обособена позиция съдържа в себе си по няколко номенклатурни единици, видни в приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка, които следва да бъдат оферирани заедно т.е. не се допуска офериране само за отделни номенклатурни единици, включени в обособената позиция. При неоферирането на някоя номенклатурна единица, съдържаща се в обособената позиция, последното е основание за отстраняване на участника от последващо участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Цената на настоящата документация е 20.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 14.10.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 24.10.2013 г.
Отварянето на офертите е на 25.10.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен“

Уведомяваме Ви, че на 01.10.2013 г. от 09:00 часа в зала по Микробилогия на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–280/24.09.2013 г. , ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура с предмет: „Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”, открита въз основа на Решение № РД – 16 – 245/27.08.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 26.09.2013 г. от 11:00 часа в зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–249/30.08.2013 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура с предмет: „Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД – 16 – 223/02.08.2013 г.

Виж повече

„Доставка на ваучери за безплатна храна за персонала, съгласно Наредба № 11/ 2005 г. за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Oписание на предмета на обществената поръчка:
1. Обем на извършваната доставка – предоставяне на ваучери за храна за около 1 500 бр. работници и служители, работещи в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен при условия на Наредба № 11/21.12.2005 г. , по 2 лв. за всеки отработен ден, с обща номинална стойност около 32 000 лв. месечно.
2.Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий- „Икономически най-изгодна оферта”.
Цената на настоящата документация е 30.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД- Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14, след което документацията се получава от деловодството на лечебното заведение.
Крайният срок за закупуване на документацията за участие е до 16:00 часа на 03.10.2013 г. .
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 14.10.2013 г. .
Отварянето на офертите е на 15.10.2013 г. от 12:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Осъществяване на охрана - физическа и със СОТ на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Поръчката касае осъществяване на охрана – физическа и със СОТ на структурните звена на болницата, разположени на територията на град Плевен и посочени в техническата спецификация, съгласно изискванията и условията в документацията на Възложителя.
Участниците трябва да притежават и представят в офертата си валиден лиценз за извършване на охранителна дейност; валидни документи, удостоверяващи възможността им да извършват охранителна дейност чрез технически системи за сигурност и помощни средства /със СОТ/ и План за охрана на обектите, съгласно Закона за частната охранителна дейност и изискванията на Възложителя.
Цената на документацията за участие е 30.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 04.10.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 14.10.2013 г.
Отварянето на офертите е на 15.10.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, съгласно условията на документацията за участие.Дезинфектантите и миещите препарати обект на обществената поръчка, по отделни обособени позиции, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.Обектът на обществената поръчка включва общо 11 (единадесет) обособени позиции.Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпозиции, участникът трябва да оферира по всички подпозиции.
Цената на настоящата документация е 30.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 27.09.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.10.2013 г.
Отварянето на офертите е на 08.10.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Доставки на медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания по предварителни писмени заявки, за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие.
Обществената поръчка включва една позиция, посочена в обявлението за обществена поръчка, както и в образците на техническата и ценова оферта.
Оферираният лекарствен продукт трябва да отговаря на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 20.09.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 30.09.2013 г. . Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 01.10.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close