гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2014-0016 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

1.Открита процедура по Закона за обществените поръчки с обект извършване на услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, за период от 24 /двадесет и четири/ месеца. Апаратурата е посочена в техническата спецификация на образеца на ценова оферта.
2.Медицинската апаратура е групирана в 16 (шестнадесет) обособени позиции, част от които включват подпозиции, съгласно техническата спецификация. Участниците могат да оферират по една или повече обособени позиции, но задължително по всички подпозиции ако обособената позиция съдържа такива. Не оферирането на някоя от подпозициите е основание за отстраняване на участника от процедурата по съответната обособена позиция. Всеки вид апарат се нуждае от абонаментно или сервизно обслужване, съгласно образеца на ценова оферта.
3.Прогнозна стойност на обществената поръчка – 89 170, 00 лв. /осемдесет и девет хиляди сто и седемдесет лева / без ДДС и е посочена по отделни позиции в образеца на ценова оферта.
Стойността е прогнозна и е в зависимост от потребностите и финансовата обезпеченост на Възложителя.
4.Критерий за оценка на офертите: „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
„Предложена цена“ – 80 т.;
„Срок на реакция“ – 20 т..

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Уведомяваме Ви, че на 13.12.2014 г. от 11:00 ч. в Зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-308/30.09.2014 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-280/ 04.09.2014 г. .

Виж повече

"Избор на независим финансов одитор за нуждите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД" "Извършване на независим финансов одит на годи

„Извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти за 2014 г. на Дружествата от Групата „УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД, включваща „УМБАЛ Д-р Г. Странски” ЕАД – дружество-майка и дъщерните дружества „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон-Плевен 2009” ЕООД, на консолидирания финансов отчет на групата за 2014 г. както и оказване на методическа помощ

Виж повече

00178-2014-0015

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, съгласно условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка включва общо 73 (седемдесет и три) номенклатурни единици, посочени в образеца на техническа и ценова оферта на документацията за участие. Разделянето на групи, направено в образеца на техническа и ценова оферта, е условно и е направено с цел прегледност и категоризиране на продуктите по отделните звена в лечебното заведение, които ги използват.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва по обособени позиции, въз основа на критерий: „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1. „Цена” – 70т.
2. „Качество” – 30т.
Крайният срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи е до 12:00 часа на 22.12.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 13.01.2015 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 14.01.2015 г. от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Oткриване на процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет:

Oткриване на процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърна техника, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Поръчката касае доставка на компютърна техника, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

1. Изпълнението на поръчката ще се извършва по предварителни писмени заявки на Възложителя.
2. Условия на плащане – отложено плащане, до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на извършена конкретна доставка и пускане в експлоатация, удостоверено с надлежен документ и след издаване на фактура и представяне на предвидените документи.
3. Срок на доставка до краен получател „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен – не по-вече от 14 (четиринадесет) дни, считано от подаване на заявката.
4.Срок на валидност на офертата 60(шестдесет) дни, считано от датата на подаването й.
5. Указания за подготовка на оферта и необходими документи за участие:
5.1.Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 (два) месеца от датата на подаване на офертата или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя с легализиран превод на български език.
5.2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай, че това не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено пълномощно;
5.4. Декларации – декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП по образец (представят се от всички управители или всички членове на управителния орган на участника, а в случай че членове са юридически лица – и от техните представители в съответния управителен орган); декларация за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен за подаване на офертата; декларация за приемане условията на проекта на договора; декларация за срок на изпълнение на доставката по заявка , който следва да не е по дълъг от 14 календарни дни, считано от датата на заяката.; декларация за приемане условията на проекто – договор на Възложителя.
5.5.Административна справка – по образец (Приложение №6);
5.6. Попълнена, подписана и подпечатана на всяка страница „Образец на оферта” (Приложение №2). При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на условията на Възложителя или не съдържа всички изискуеми документи, не се допуска до участие в обществената поръчка.
5.7. Попълнено, подписано и подпечатано на всяка страница „Техническо предложение” (Приложение №3).
5.8 Попълнено, подписано и подпечатано на всяка страница „Ценово предложение” (Приложение №4) на хартиен и оптичен носител.
5.9. Подписан и подпечатан от участника проекто – договор на Възложителя, по образец (Приложение №5), с попълнена паспортна част на Изпълнителя, без да се посочват цени (посочването на цени в проекто – договора е основание за отстраняване от участие);
– Офертата и необходимите документи за участие се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва своето име, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на обществената поръчка.
– Предложената цена (Приложение №4) се представя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена” и изписване на наименованието на участника, и се поставя в плика с офертата.
– Ценовите предложения на участниците трябва да бъдат изготвени съгласно образеца на ценова оферта на Възложителя.
– Участниците трябва да оферират за всички указани позиции в ценовата оферта.
– Предложените цени трябва да са в български лева, без ДДС.
– Предложението се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.
– Участникът, който не е представил някой от задължителните документи в изискуемата форма се отстранява от участие;
6. Гаранционният срок за доставена и инсталирана техника е 3 (три) години, считано от датата на доставка и инсталация. Само за лазерния принтер по т.3 от Приложение №1, гаранционният срок е не-по малък от 24 месеца.
7. Прогнозната стойност на поръчката е до 66 000,00 лв. без ДДС. Възложителят не е длъжен да възложи изпълнение за цялата прогнозна стойност, а в зависимост от своите нужди.
8. Срокът на изпълнение на поръчката е до две години или до сключване на нов договор от Възложителя със същия предмет.
9. Критерий за оценка на офертите: „Най-ниска цена”.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 20.11.2014 г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” 8а.
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал.З от ЗОП. Дата, час и място на отварянето на офертите на 21.11.2014 г. от 11:00 ч., в зала 6 на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” 8а.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 07.10.2014г., от 10:00 ч., в Залата по микробиология на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед №РД-16-154/25.04.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение №РД-16-117/27.03.2014 г.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close