гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

ID 9039009 в АОП

За откриване на процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на четци за лични документи във връзка с въвеждане на система за регистрация на събития по хоспитализация и дехоспитализация на пациенти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен“

Виж повече

00178-2015-0002

„Доставка на медицински изделия нереимбурсирани от НЗОК за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски“ ЕАД, град Плевен“

Предметът на обществената поръчка, включва общо 152 (сто петдесет и две) номенклатурни единици/обособени позиции/, които са описани подробно по вид, размери и характеристики в образеца на техническа/ценова оферта, неразделна част от настоящата документация за участие.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 11 568 504,88 (единадесет милиона петстотин шестдесет и осем хиляди петстотин и четири лева, и 88 стотинки) без ДДС. Стойността е в зависимост от потребностите и финансовата обезпеченост на Възложителя.

Критерий за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва по обособени позиции, въз основа на критерий „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1. „Цена” – 60т.;
2. „Качество” – 40т.

В случай, че документацията се заявява писмено е необходимо да се изпрати писмено заявление или на факс: 064/804 212, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон за контакт.

Крайният срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи е до 12:00 часа на 12.03.2015 г.

Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 23.03.2015 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Отварянето на офертите е на 24.03.2015 г. от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

ID 9038367

ID 9038367 в Регистъра на АОП За откриване на процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на нова компютърна техника, за нуждите на „УМБАЛ–Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

1.Изпълнението на поръчката ще се извършва по предварителни писмени заявки на Възложителя, в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от получаване на заявката.
2. Условия на плащане – отложено плащане, не повече от 60 (шестдесет) дни, считано от датата на извършена конкретна доставка и пускане в експлоатация, удостоверено с надлежен документ и след издаване на фактура и представяне на предвидените документи.
3. Прогнозната стойност на поръчката е до 66 000,00 лв. без ДДС. Възложителят не е длъжен да възложи изпълнение за цялата прогнозна стойност, а в зависимост от своите нужди.
4. Срокът на изпълнение на поръчката е до две години или до сключване на нов договор от Възложителя със същия предмет.
5.Критерий за оценка на офертите: „Най-ниска цена”.
6.Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 05.02.2015 г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” 8а.
7.Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал.З от ЗОП. Дата, час и място на отварянето на офертите на 06.02.2015 г. от 11:00 ч., в зала 6 на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” 8а.

Виж повече

00178-2015-0001-„Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

1.Предмет на поръчката: „Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.
2.Описание на предмета на обществената поръчка-Обществената поръчка има 1 обособена позиция, която включва 9 номенклатурни единици, видни в Ценовата оферта, неразделна част от настоящата документация за участие. На основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗОП всеки участник може да участва за една или повече номенклатурни единици в обособената позиция. Всяка номенклатурна единици включва в себе си по няколко консуматива, които следва да се оферират заедно. Не се допуска оферирането на отделен консуматив в номенклатурната единица в противен случай неоферирането на някой от редовете в номенклатурите единици, е основание за отстраняване от последващо участие.
3.Критерий за оценка на офертите: оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ – НИСКА ЦЕНА”.
Участниците ще бъдат класирани по общата стойност за съответната номенклатурна единица.
Качени документи:

Виж повече

00178-2014-0017 „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Процедури по ЗОП

1.Открита процедура по Закона за обществените поръчки с обект извършване на доставка: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен” за период от 12 /дванадесет/ месеца.
2. Предметът на обществената поръчка, включва общо 27 (двадесет и седем) номенклатурни единици/обособени позиции/, които са описани подробно по вид, компоненти, размери и характеристики в образеца на техническа/ценова оферта, неразделна част от настоящата документация за участие. Участникът може да подаде оферта за една, повече от една или всички номенклатурни единици/обособени позиции/. Номенклатурните единици/обособените позиции/ съдържат подпозиции, които са съставени от отделни компоненти. При изпълнение на обществената поръчка, възложителят ще посочва в заявките си от какви компоненти трябва да е съставена отделната система за тазобедрено или колянно ендопротезиране, съобразно нуждите на съответния пациент. Участникът е длъжен да оферира всички компоненти на подпозициите, съдържащи се в обособената позиция за която участва.
3.Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 7 586 901,16 лв. (седем милиона петстотин осемдесет и шест хиляди деветстотин и един лева и шестнадесет стотинки) без ДДС. Стойността е в зависимост от потребностите и финансовата обезпеченост на Възложителя.
4. Критерий за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва по обособени позиции, въз основа на критерий „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
„Цена” – 60т. ;
„Качество” – 40т.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close