гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен“

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, необходими за период от 20 (двадесет) месеца, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта, които следва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, съгласно публичната покана и да не надхвърлят прогнозната стойност от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора.
Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП съдържа една обособена позиция.
Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Виж повече

Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология.
Предметът на обществената поръчка включва общо 27 (двадесет и седем) обособени позиции, които са описани подробно по вид, компоненти, размери и характеристики в образеца на техническа/ценова оферта, неразделна част от документацията за участие.
Крайният срок за закупуване на документация за участие е до 12:00 часа на 30.12.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 09.01.2014 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 10.01.2014 г. от 11:00 часа в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Теглене на жребий в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-224/02.08.2013 г.

Комисията, назначена от Възложителя, в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен” на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП определя открито заседание на 12.12.2013 г. от 11:00 ч. в Зала № 6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по следните обособени позиции:
№ 363 между участниците „Либра” ЕАД и „Софарма Трейдинг” АД;
№ 769 между участниците „Либра” ЕАД и „Софарма Трейдинг” АД;
№ 811 между участниците „Б. Браун Медикал” ЕООД и „Фаркол” АД.

Виж повече

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Предметът на обществената поръчка е извършване на услуга: изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.
Крайният срок за закупуване на документация за участие е до 12:00 часа на 30.12.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 06.01.2014 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 07.01.2014 г. от 11:00 часа, в зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

1.Предмет: Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, съгласно приложената техническа оферта, с цел избор на изпълнител и сключване на договор/и за доставка при условията и по реда на ЗОП и съгласно условията на документацията за участие.
Обществената поръчка включва 6 (шест) обособени позиции, видни в приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка, всяка от които съдържа номенклатурни единици, както следва:
Обособена позиция № І – 10 номенклатурни единици;
Обособена позиция № ІІ – 3 номенклатурни единици;
Обособена позиция № ІІІ – 3 номенклатурни единици;
Обособена позиция № ІV – 3 номенклатурни единици;
Обособена позиция № V – 3 номенклатурни единици;
Обособена позиция № VІ – 2 номенклатурни единици;
Участниците могат да оферират една, повече или всички обособени позиции, но не могат да оферират отделни номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Те следва да подадат оферта за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, в противен случай неоферирането на някоя от номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване от последващо участие.
2.Критерий за оценка на офертите: оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ – НИСКА ЦЕНА”.

Виж повече

Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, описани в ценовата оферта приложена към поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 13.12.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 08.11.2013 г., от 09:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–297/08.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД–16–263/12.09.2013г.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close