гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Уведомяваме Ви, че на 01.07.2013 г. от 11:00 часа в зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–160/10.06.2013 г, ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-131/13.05.2013 г.

Виж повече

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:

„Доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен“

Периодични доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, необходими за период от 1 (една) година, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта, които следва да отговарят на минималните изисквания и да не надхвърлят прогнозната стойност от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора. Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП включва 26 (двадесет и шест) обособени позиции, които съдържат в себе си по няколко номенклатурни единици.
Методика на оценяване: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Максималният брой точки, които могат да се съберат от участник, е 100 т.
Показатели:
Пц – Цена -с тежест 60 т.
Пк – Качество – с тежест 40 т.

Срок за подаване на офертите за участие – до 16.00 часа на 12.07.2013 г. включително. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а.

Виж повече

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Процедура по Закона за обществените поръчки за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва единадесет обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация, съдържаща се в настоящата документация.
1. Апарат рентгенов мобилен – 1 бр.
2.Респиратор детски – 1 бр.
3.Операционна маса за C – рамо – 1 бр.
4.Електронож за лапароскопски гинекологични операции –1 бр.
5.Неонатален респиратор с възможност за високочестотен осцилаторен режим на вентилация – 1 бр.
6.Инкубатор за интензивни грижи – 1 бр.
7.Ехограф за изследване на плевралното пространство и стенодопирни процеси в белия дроб – 1 бр.
8.Пациентски монитор – 10 бр.
9.Перфузори – 10 бр.
10.Електрокардиограф – 1 бр.
11.Дерматоскоп – 1 бр.

Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 12.07.2013г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 23.07.2013 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 24.07.2013г., от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Критерий за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва по обособени позиции, въз основа на критерий „Икономически най-изгодна оферта”, с оглед на следните показатели:
1. „Предложена цена” – 60 т.;
2. „Качество” – 40 т.;

Виж повече

„Доставка на горива за автомобили, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на горива за служебните автомобили на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти.
Горивата, обект на обществената поръчка, са следните: бензин А – 95, бензин А – 98, дизелово гориво, газ „Пропан бутан“.
Цената на документацията за участие е 30.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 05.07.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 15.07.2013 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 16.07.2013 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия за перитонеално диализно лечение и медикаменти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 13.06.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–121/30.04.2013 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия за перитонеално диализно лечение и медикаменти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД – 16 – 95/05.04.2013 г.“

Виж повече

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 05.06.2013 г., от 11:00 ч.,в Залата по Микробиология на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-138/16.05.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-114/18.04.2013 г.

Виж повече

„Доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Поръчката касае доставка на медицински консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.
Медицинските консумативи обект на обществената поръчка, по отделни обособени позиции, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обектът на обществената поръчка включва общо 66 (шестдесет и шест) обособени позиции. Оферираните продукти трябва да отговарят на данните от образеца на техническа и ценова оферта, по съответните обособени позиции.
Цената на настоящата документация е 50.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – в Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 14.06.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 24.06.2013 г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 25.06.2013г., от 11:00 часа в Зала №6 на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – апарат СРАР, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен"

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – апарат СРАР, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, описан подробно в образеца на техническа оферта, неразделна част от поканата за участие.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 11.06.2013г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече