гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет:

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: “Абонаментна поддръжка на специализиран софтуер на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, включваща програмните продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР”.
Срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 27.03.2014г., в Деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр.Плевен.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 26.02.2014 г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-16/10.01.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет:„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД-16-382/ 12.12.2013г.

Виж повече

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

І. Описание на предмета на обществената поръчка:Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.
Обектът на обществената поръчка, включва общо 24 (двадесет и четири) обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции.
Техническата спецификация е съставена от лекарствени продукти, необходими за лечебния процес в лечебното заведение за период от 8 (осем) месеца. ІІ. Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Виж повече

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Процедура по Закона за обществените поръчки за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва тринадесет обособени позиции, подробно описани в образеца на техническа оферта, неразделна част от документацията. Апаратурата трябва да е фабрично нова.
Участникът има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 21.03.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 02.04.2014 г.
Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 03.04.2014г., от 11:00 часа, в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи, за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Изпълнението на поръчката включва извършване на строително – монтажни работи по части: АС, ВиК, ОВК, Ел., Вертикална планировка и инсталация за медицински газове, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект, вида на отделните СMР включени в него и максималният срок на тяхното изпълнение ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 07.03.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 19.03.2014 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 20.03.2014 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 31.01.2014 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–05/06.01.2014 г. ще проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-376/06.12.2013 г.

Виж повече

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Поръчката касае доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, съгласно условията на документацията за участие.Продуктите обект на обществената поръчка, по отделни обособени позиции, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на техническа/ ценова оферта. Обектът на обществената поръчка включва общо 578 (петстотин седемдесет и осем) обособени позиции. Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Ако обособена позиция съдържа подпозиции, участникът трябва да оферира по всички подпозиции.
Цената на документацията за участие е 40.00 лв с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, или по банков път, по сметката на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен в АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 31.01.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 11.02.2014 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 12.02.2014 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

„Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 09.01.2014 г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-07/07.01.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”, открита с Решение № РД-16-379/ 11.12.2013 г.

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close