гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2013 г., от 11:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–284/30.09.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-253/ 02.09.2013г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2013 г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД–16–251/02.09.2013г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение № РД–16–226/05.08.2013г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на охрана – физическа и със СОТ на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 18.10.2013 г., от 11:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–301/15.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Осъществяване на охрана – физическа и със СОТ на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД-16-272/ 18.09.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка спредмет:

„Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-256/04.09.2013 г.

Уведомяваме Ви, че на 15.10.2013 г. от 10:00 ч. в Зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД-16-287/01.10.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснатите до този етап в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита с Решение № РД-16-256/04.09.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 10.10.2013 г., от 10:00 ч.,в Зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-213/24.07.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-180/ 28.06.2013 г.

Виж повече

„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Обществената поръчка касае доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение и разтвори за хемодиализа по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.
Съгласно обявлението на Възложителя за откриване на процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, последното съдържа 3 (три) обособени позиции, както следва:
І. Лекарствени продукти за перитонеална диализа–съдържа 7 номенклатурни единици;
ІІ. Медицински изделия за перитонеална диализа-съдържа 8 номенклатурни единици;
ІІІ. Разтвори за хемодиализа – съдържа 3 номенклатурни единици.
Всяка обособена позиция съдържа в себе си по няколко номенклатурни единици, видни в приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка, които следва да бъдат оферирани заедно т.е. не се допуска офериране само за отделни номенклатурни единици, включени в обособената позиция. При неоферирането на някоя номенклатурна единица, съдържаща се в обособената позиция, последното е основание за отстраняване на участника от последващо участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Критерии за оценка – оценяването и класирането на участниците се извършва въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Цената на настоящата документация е 20.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен в „Алианц Банк България” АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 14.10.2013 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 24.10.2013 г.
Отварянето на офертите е на 25.10.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен“

Уведомяваме Ви, че на 01.10.2013 г. от 09:00 часа в зала по Микробилогия на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–280/24.09.2013 г. , ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура с предмет: „Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”, открита въз основа на Решение № РД – 16 – 245/27.08.2013 г.

Виж повече

Отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 26.09.2013 г. от 11:00 часа в зала № 6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–249/30.08.2013 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура с предмет: „Доставка на медикаменти за онкологични и хематологични заболявания за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД – 16 – 223/02.08.2013 г.

Виж повече