УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Понастоящем, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД се явява продължител на традициите в областта на медицината, създадени в далечната 1865 година, на територията на тогавашните градска болница, по-късно през годините окръжна болница, институтска болница, многопрофилна болница и днес университетска болница.

В далечното минало, анестезиологично-реанимационната помощ е била неразделна част от общопрофилните отделения с оперативна насоченост.

През 1973 година, анестезионната и реанимационна помощ се отделят от оперативните отделения като самостоятелно отделение, а почти десет години по-късно – през 1983 година, към тогавашния Висш медицински институт, започва да функционира и Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

През 2000 година, с решение на Академичния съвет при ВМИ – Плевен, отделението по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение, принадлежащо по него време към едноименната катедра, се преобразува в Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, към същата катедра.

До днес, Катедрата и Клиниката са неразделно цяло, обединяващо в себе си цялата анестезиологична и интензивно лечебна дейност.

През 1973 г., Д-р Митко Димитров, насочва своите усилия към развитието на анестезиологията и реанимацията, като става и първият началник на тогавашното отделение (ОАРИЛ).

Първите анестезиолози, постъпили на работа са Д-р Лилия Несторова и Д-р Ефраим Неджибов. След тях, своя диря в КАИЛ оставят Д-р Мария Върбанова, Д-р Брилянта Макавеева, Д-р Красимира Павлова и Д-р Наташа Манева.

Д-р Красимира Павлова е първият асистент по специалността към едноименната катедра, постъпила след конкурс през 1977 година при ВМИ – град Плевен. През 1981 г., Д-р Красимира Павлова основава първият кръжок по специалността към висшето учебно заведение.

До месец май 1983 година, учебно-преподавателската дейност се е извършвала от Д-р М. Димитров и Д-р Кр. Павлова, а по-късно към тях се присъединяват: Д-р Ваня Бонева, Д-р Поля Фикова, Д-р Наташа Манева и Д-р Йордан Йорданов. Стартира се с упражнения за ІІІ-ти и V-ти курс.

През 1983 г., към Катедрата при ВМИ, постъпва на работа тогавашния Доц. Марин Димитров, понастоящем професор, който е ръководител на структурата до 1993 г. С постъпването на Доц. Димитров, стартира и лекционен курс по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение от хабилитиран преподавател. През 1991 г., специалността се отделя в самостоятелен медицински предмет, преподаван и изучаван от студентите на ВМИ – Плевен.

Първите преподаватели участвали в следдипломната квалификация на медицинските сестри в тогавашния Институт за подготовка на средни медицински кадри са Д-р Димитров, Д-р Върбанова и Доц. Димитров.

В периода 1993 – 1996 г., ръководител на ОАРИЛ и КАРИЛ е Д-р Красимира Павлова.

През 1996 г., на работа към едноименните звена постъпва Доц. Радко Радев, който през 2004 г. е хабилитиран за професор по специалността.

До момента, Проф. Радев е Началник на КАИЛ и ръководител на Катедра АРИЛ при МУ – Плевен.

Първата старша сестра на ОАРИЛ е ст.м.с. Генка Зоровска.

Първата старша сестра на тогавашния сектор Реанимация е ст.м.с. Димитринка Боева.

Първата старша сестра на обособения по-късно сектор Анестезиология е ст.м.с. Мара Павлова.

В обособените по-късно Сектор по неврология и неврохирургия, постъпват като ст.м.с. Цветкова и Петрова; а в сектор по онкология – ст.м.с. Начева.

Първата анестезиологична акушерка е Жана Каменополска.

Първите анестезиологични мед. сестри са Генка Зоровска, Лидия Георгиева и Лилия Колева.

Освен гореизброените имена, в историята на отделението, клиниката и катедрата, следва да упоменем анестезиолози като Д-р Валерий Таблов, Д-р Свобода Бързакова, Д-р Рангел Георгиев, Д-р Венцислав Проданов, Д-р Славейко Богданов, Д-р Веселина Чернева, Д-р Мария Попова, д-р Иван Михайлов, Д-р Вилиян Платиканов, Д-р Венцислав Цветков, Д-р Пламен Пурчев.

Днес, КАИЛ се състои от три отделения, функциониращи на територията на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен, обслужващи съответния контингент пациенти.

 

КАИЛ разполага със съвременен арсенал от анестезиологична и реанимационна апаратура – голям брой анестезиологични и респираторни апарати, собствен бронхоскоп и глайдскоп, подвижни рентгенови апарати тип Кугел, собствен ехограф, ЕКГ-апарати, множество и разнообразни по отчетени функции монитори за пациентни показатели, различни лекарствени помпи, системи за парнетерално хранене и др. КАИЛ разполага с 28 реанимационни легла. В състояние е да осигури анестезионно покритие на цялата гама хирургични интервенции, както и да поеме за лечение най-тежката патология от региона и страната. Понастоящем през клиниката преминават за лечение средно по 2500 болни и се осъществяват над 15 000 анестезии годишно.

КАИЛ се явява и база за обучение на студенти, специализанти, докторанти, медицински сестри и акушерки.

Катедрата към едноименната клиника редовно участва в национални и международни научни срещи със свои доклади, споделени случаи и казуси от практиката. Редовно има публикации в научните издания.

Лекарски състав:

 

 

Началник:

Проф. Д-р Р.Н.Радев

Първо отделение за анестезиология и интензивно лечение:

тел.: 064/ 886-222; 886-155, 886-215, 886-346
Д-р Славейко Богданов

Д-р Антония Узунангелова
Д-р Георги Доцински
Д-р Полина Василева

Д-р Христинка Йорданова
Д-р Николай Маринчев

Д-р Ралица Ставрова

Д-р Красимир Александров

Д-р Сандра Тодосиева
Ст.м.с. Димитринка Боева – Интензивно лечение
Ст.м.с. Иванка Моллова - Анестезиология

ВТОРО отделение по анестезиология и интензивно лечение е териториално и административно обособена структура на УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД-грПлевен. Разположено е на втория етаж в сградата на Клиниката по Неврология и Неврохирургия.

Настоящото отделение се разкрива през 1989год. като сектор по анестезиология,реанимация и интензивно лечение (САРИЛ) към Катедрата по неврология и неврохирургия.

През 1991 год. САРИЛ се преструктурира като сектор към Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение (КАРИЛ).

През 2013 год. се преструктурира като Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Структура на отделението

Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение има два сектора:

§ Анестезиологичен

§ Реанимационен

Анестезиологичен сектор

Секторът е разположен в базата на операционната на Клиника по неврохирургия.

Основна дейност:обслужване оперативната дейност на Клиниката по неврохирургия.

Реанимационен сектор

Секторът е разположен на същия етаж,непосредствено до операционната зала на Неврохирургия

Основна дейност: интензивно лечение на пациенти от Клиниките по Неврология, Неврохирургия, Инфекциозна клиника, Токсикология.

ВII-ро ОАИЛ постъпват пациенти с нарушения на виталните функции,произхождащи преди всичко от заболявания на Централната нервна система.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение осигурява високоспециализирана интензивно лечебна дейност и обезболяване, съобразно с изискванията на добрата клинична практика. Също така доказва настъпила мозъчна смърт и поддържа,подготвя осъществяването на донорство.

Отделението е снабдено със съвременна анестезионна и реанимационна апаратура. Разполага с 6 реанимационни легла. Осигурява анестезионно покритие на неврохирургичните интервенции.

ЩАТНА ОКОМПЛЕКТОВАНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Персонал в II-ро Отделение по анестезиология и интензивно лечение:

Лекарски състав:

Завеждащ отделение

Д-р Венцислав Цветков

3-ма лекари

Д-р Иво Стефанов

Д-р Катя Любенова

Д-р Георги Димитров

Всички лекари са със специалност анестезиология и интензивно лечение

Медицински сестри:

старша медицинска сестра с образователна квалификационна степен“Магистър“,специалност „Управление на здравните грижи“ -Ст.м.с.Катя Владимирова

4 анестезиологични медицински сестри, с образователна квалификационна степен“бакалавър“.

5реанимационнимедицинки сестри, с образователна квалификационна степен „бакалавър“

6 санитари

 

 

 
You are here: Начало АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ