УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3  и ал. 4 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-372/11.10.2022 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следните длъжности:

“Лекар, специализант  по инфекциозни болести“ – 2 /две/ длъжности;

„Лекар, специализант по ортопедия и травматология“ – 1 /една/ длъжност;

„Лекар, специлизант по ушно-носно-гърлени болести“ – 1 /една/ длъжност;

“Лекар, специализант по съдова хирургия“ – 1 /една/ длъжност;

“Лекар специализант по клинична токсикология“ – 1 /една/ длъжност;

“Лекар, специализант по неврохирургия“ – 1 /една/ длъжност;

„Лекар, специализант по нервни болести“ – 1 /една/ длъжност;

“Лекар, специализант по очни болести“ – 1 /една/ длъжност;

„Лекар, специализант по акушерство и гинекология“ – 3 /три/ длъжности;

„Лекар, специализант по педиатрия“ – 1 /една/ длъжност;

„Лекар, специализант по хирургия” – 1 /една/ длъжност;

“Медицинска сестра, специализант по операционна и превързочна техника“ – 1 /една/ длъжност;

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, ул. „Георги Кочев” 8 А

Изисквания за длъжността:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

 

 

Характер на работата:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, „Медицинска сестра/ акушерка, специализант по ……“:

 • Образование: висше-магистър по специалност „Медицина”; висше образование по специалност „Медицинска сестра” и/или „Акушерка”;
 • Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина”, “Медицинска сестра” и/или „Акушерка” и/ или академична справка;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • За чужденци от страна членка на Европейския съюз или от “трети държави” – Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа

/със задължителен реквизит бележка или печат от психодиспансер/.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверката на познанията на кандидата в областта на конкретната специалност, за която кандидатства се оценяват от членовете на комисията. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията и не трябва да е по-нисък от 4.50.

При резултат по-нисък от 4.50 кандидатът не преминава към Трети заключителен етап в конкурса.

Трети етап:

Класирането на кандидатите за съответната специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити, от оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства и от оценката от събеседването.

Конкурсът ще се проведе на дата 21.11.2022 година /понеделник/ от 10:00 часа в Шеста зала на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен.

Подаване на документи за участие в конкурса:

 • Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – ул. „Георги Кочев” 8А;
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Всички подробности около провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД  Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, „Медицинска сестра и/или акушерка, специализант по……“ се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……”, „Медицинска сестра и/или акушерка, специализант по ……“ в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.