Класиран кандидат от проведен конкурс за избор на
„Лекар, специализант по урология”- 1 /една/ длъжност в
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен, въз основа на Протокол от 10.06.2020 година на Комисия назначена със Заповед № РД 16-209/27.04.2020 година на Изпълнителен директор „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен.

 Д-р Александър Сашев Цветков  – класиран кандидат за позиция “Лекар, специализант по урология”.