Във връзка със Заповед № РД 16-142/20.03.2020 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен ще се проведе конкурс за избор на „Лекар, специализант по ………” в “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен на дата 26.03.2020 година /четвъртък/   от следните комисии;

Комисия I ще проведе проведе конкурс в Шеста зала на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа в следния състав :

 1. Проф. Д-р Васил Величков Тодоров, дмн – Началник на Клиника по нефрология и диализа към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;

2.Д-р Гинка Христова Раянова – Лекар, ендокринология и болести на обмяната, Асистент в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;

 1. Проф. Д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн – Началник на Първа клиника по кардиология към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 2. Доц. Д-р Бойко Радев Шентов, дм – Лекар,детска пневмология и фтизиатрия, Доцент в Клиника по педиатрия към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 3. Д-р Деян Николов Давидов –Началник на отделение по медицинска онкология към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;

6.Анна Вихрова Ковачева – Юрисконсулт в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Комисия ІІ в състав ще проведе проведе конкурс в Учебна зала в „Клиника по образна диагностика” при „УМБАЛ-Д-р Георги Странски”ЕАД – град Плевен от 10.00 часа в следния състав :

 1. Доц. Д-р Йордан Димитров Попов, дм – Началник на Клиника по акушерство и гинекология към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 2. Д-р Георги Атанасов Доцински – Лекар,анестезиология и интензивно лечение в Клиника по анестезиология и интензивно лечение към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 3. Д-р Господин Русев Пейков – Началник на отделение по гръдна хирургия в Трета клиника по хирургия към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 4. Д-р Александър Георгиев Микински – Началник на отделение по лъчелечение към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 5. Д-р Любомир Илков Цанков – ВрИД Началник на Клиника по образна диагностикакъм „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 6. Доц. Д-р Николай Христов Колев, дм – Началник на Клиника по урология към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен;
 7. Доц. Д-р Александър Вълков Вълков, дм – Началник на Клиника по ушно-носно-гърлени болести към „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.
 8. Одет Ерол Зекири-Душкова – Юрисконсулт в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.