УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3  и ал. 4 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-446/15.10.2021 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следните длъжности:

1.“Лекар, специализант  по инфекциозни болести“ – 1 /една/ длъжност, МФД /място, финансирано от държавата/;

2.“Лекар, специализант по кардиология” – 2 /две/ длъжности;

3.„Лекар, специализант по хирургия” – 3 /три/ длъжности;

 1. „Лекар, специализант по урология” – 1 /една/ длъжност;

5.“Лекар, специализант по клинична лаборатория“ – 1 /една/ длъжност;

6.“Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия“ – 1 /една/ длъжност;

 1. „Лекар, специализант по гастроентерология“ – 1 /една/ длъжност;

8.“Лекар, специализант по акушерство и гинекология” – 2 /две/ длъжности;

9.”Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 3 /три/ длъжности;

10.„Лекар, специализант по обща и клинична патология“ – 1 /една/ длъжност;

 1. „Лекар, специализант по съдебна медицина и деонтология“ – 1 /една/ длъжност;

12.“Лекар, специализант по кожни и венерически болести“ – 1 /една/ длъжност;

 1. “Лекар, специализант по неонатология” – 1 /една/ длъжност;
 2. „Медицинска сестра/фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания” – 1 /една/ длъжности;

15.„Медицинска сестра/акушерка, специализант по анестезиология и интензивни грижи“ – 2 /две/ длъжности;

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, ул. „Георги Кочев” 8 А

Характер на работата:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

Изисквания за длъжността:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по ……:

 • Образование: висше-магистърпо специалност „Медицина”; висше образование по специалност „Медицинска сестра” , „Акушерка” и/или „Фелдшер“;
 • Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Лицетодане е осъжданозапрестъплениеотобщхарактер и дане е лишеноотправотодаупражнявапрофесията.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копиеотдипломазазавършеновисшеобразованиеи приложениетокъмнея по специалност „Медицина”, “Медицинска сестра”, „Акушерка” и/или „Фелдшер“;
 • Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа

/със задължителен реквизит бележка от психодиспансер/.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверка на познанията на кандидата в областта на конкретната специалност, за която кандидатства се оценява от членовете на съответната комисия. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията и не трябва да е по-нисък от 4.50.

При резултат по-нисък от 4.50 кандидатът не преминава към Трети заключителен етап в конкурса.

Трети етап:

Класирането на кандидатите за съответната специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити, от оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства и от резултата от събеседването.

Конкурсът ще се проведе на дата 22.11.2021 година /понеделник/ в Шеста зала на Лечебното заведение и в Учебна зала в Клиника по образна диагностика на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен от 10.00 часа.

Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – ул. „Георги Кочев” 8А;

 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар, специализант по клинична специалност ……, Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по……“, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 / 22 януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, класирани кандидати след проведен конкурс и прочие ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД  Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, „Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по……“ се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……”, „Медицинска сестра/фелдшер/акушерка, специализант по ……“ в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.