Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 год. /ОПРЧР/.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ(ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ),ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ

BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Съгласно изискванията за кандидатстване по проект BG05M9OP001-1.015-0001„Специализация в здравеопазването”специализантите, чието обучение за придобиване на специалност може да бъде финансирано попроекта, следва да отговарят на следните критерии:

  1. Да притежават придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“.
  2. Да:
    • Имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на място, финансирано от друг източник по реда на Наредба № 34 от 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването(отм., ДВ, бр. 7 от 2015 г.) по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология, за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение,и

към момента на кандидатстването по проекта да продължават обучението си на място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

ИЛИ

  • Имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на мястосрещу заплащане по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (отм., ДВ, бр. 7 от 2015 г.) по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология, за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение,и

към момента на кандидатстването по проекта да продължават обучението си на място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (на основание § 25 от Преходни и заключителни разпоредбикъм Наредбата за изменение и допълнение наНаредба № 1 от 2015 г. за придобиване наспециалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 2019 г.),

ИЛИ

  • Да се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и даса български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденци от българска народност;

ВАЖНО:

Специализантите по Наредба № 1 от 2015 г., обучаващи се на места, за които държавата финансира само таксите за обучението, имат право да кандидатстват за получаване на стипендияпо проекта, ако не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

  1. Да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г.

В подбора вземат участие специализанти, регистрирали се и подали в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info коректно попълнено заявление за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по образеца, публикуван на интернет страницата на проекта и приложили посочените в него документи.