00178-2018-0017 Процедура открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от  Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска хемодиализна апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 06.12.2018 г.
717 KB
pdf Информация при производство на обжалване 06.12.2018 г.
120 KB
pdf Протокол №1 28.02.2019 г.
203 KB
pdf Съобщение за отваряне на цени 06.03.2019 г.
27 KB
pdf Протокол №2 15.03.2019 г.
306 KB
pdf Решение класиране 15.03.2019 г
90 KB
pdf Информация за възложена поръчка 23.04.2019 г.
174 KB
pdf Договор 23.04.2019 г.
904 KB
pdf Анекс към договор 11.04.2019 г.
37 KB