00178-2018-0017 Процедура открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от  Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска хемодиализна апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 06.12.2018 г.
717 KB
pdf Информация при производство на обжалване 06.12.2018 г.
120 KB
pdf Протокол №1 28.02.2019 г.
203 KB
pdf Съобщение за отваряне на цени 06.03.2019 г.
27 KB
pdf Протокол №2 15.03.2019 г.
306 KB
pdf Решение класиране 15.03.2019 г
90 KB
pdf Информация за възложена поръчка 23.04.2019 г.
174 KB
pdf Договор 23.04.2019 г.
904 KB
pdf Анекс към договор 11.04.2019 г.
37 KB
pdf Информация за изпълнен договор 08.10.2019 г.
137 KB